Nemàn vní gǿ dvbā:nò we

Nemàn vní gǿ dvbā:nò we

Gvray Dvbu Shvnka

Mati 9:27-31

 Yesu nø weyv́ng kèní búngá:mì ke, nemàn vní gǿí vkiq sórí Ang mèpvng cv̀na:tnà nø, “Dawi pvlí pvlaq pèé, dvshá èzashàé,” wae. Yesu nø chø̀m svng gòngá:mì mèpvng, nemàn pèní gø Ang yv́ng svng dì ráì kvt, Yesuí angní svng, “Yalòng Ngàí wá dá:ngòe, wa nø èkv́mshìe ma?” wa rø:tnòe. Angní lvngàí Ang svng, “Vkàngpèá, kv́mshìe,” wa vtá:nòe.Wekvt angní lvngà nē svng A:ngí shu:pmò sórí, “Nàní lvngà èkv́mshì dø tiqdvchá nàní dvpvt leqíā daqshì,” a:lòe.  Wekvt angní lvngà nēí yv̀ng lú:ngà. Yesuí angní lvngà svng gvpnaq dvká:mò nø, “Yadø èbanv́mshà tvrà kagǿ svng gø shǿn mvdaqé,” a:lòe. Iwe angní búngá:mì nø, wemóng móngkøp taq Ang dvgùng dvshv̄ng bǿà.
 
 
 
 
 

 

Download:Audio icon for_dece_6.mp3

Add new comment

1 + 18 =