Ngà mòngzø̀l lòng namaq svng zí ráìe.

     Yohan 14:27-31

Ngàí namaq svng mòngzø̀l long lánga ráìe. Ngà mòngzø̀l lòng namaq svng zí ráìe. Ngàí namaq svng zíì we mòngzø̀l lòng nø rvgaqí zi we mòngzø̀l lòng dø mø̀í. Namaq nøt mèdeshànøngni, svre gø mèsèrenøngni. t 28 Ngàí namaq svng, ‘Ngà nø longvme, wvng kà nvng; vrá namaq yv́ng svng Ngà vtv́ng daknge,’ wvng nø shø̀nkà namaqí ètá bǿshà. Namaqí Ngà svng èshòngshà we í nìnø, Vpè yv́ng svng Ngà longvm rvt namaq dèbùnøng ni we íe. Kadø íe wani Vpè nø Ngà mvdv̀m té ringe. u 29 Wedø í long dvgvp namaq kv́mlv́m rvt, akvt shini mø̀í dvgvp namaq svng Ngàí dvtáì we íe. v 30 Akvt kèní kukaq Ngà nø namaq svng kà kadv́ngte shǿn màmø. Kadø íe wani rvgaq yalòng øpshúpè nø tuq ráì. Ang nø Ngà mvdv̀m nònggùn jòr we nø mø̀í. w 31 Iwe, Ngà nø Vpè svng shóngshøng nø, A:ngí dèkv́m dø wv̀ngò we svng rvgaqí shálv́m rvt íe. Có, yayv́ng kèní bú:ngì,” a:lòe.

Add new comment

9 + 10 =