Nga nx muq lang keni lang shxng daknga we gxnshaq zidong xnga e

Yohan 6:44-51

Ngà svng dèzv́r dakngà pè Vpèí cøpma:tnò gǿ wa mø̀í nìnø, Ngà yv́ng svng kagǿ gø dí mvlúnshì. Ngà yv́ng di ra gǿ svng nø lv̀ngdø̀m ni taq Ngàí dvzunlv́m íe. u 45 Kàdvtutshúri kàru taq, ‘Angmaq shvngbe nø Gvrayí shvngøtshaq í longe,’ wa nø vrū yà:ngà. Vpè kèní tá lú:nò nø cvnshi lú:nò gǿ vrv̀m nø Ngà yv́ng svng di rae. v 46 Gvray yv́ng kèní dì daqì pè A:ngí wa mø̀í nìnø, Vpè svng yà:ngò we tiq gǿ gø màvl. Ngàí nø Vpè svng vyv́ngshaq íe. w 47 Ngàí kàdøng v̄la:tnìni, Ngà svng kv́m gǿ ang nø dvciq lvpat gø̀nshaq lúne. x 48 Ngà nø gø̀nshaq zidòng ǿngàe. y 49 Namaq nvkop nvkàng maq nø rvgaq mvgūng móngø manna zidòng v̄m nìgø wedøni shì yà:ngì. z 50 Muqlàng kèní la daqà we zidòng vm gǿ mv̀ng nø mvshì long. 51 Ngà nø muqlàng kèní la daqà we cúnshi we zidòng lòng ǿngàe. Zidòng yalòng v́m bǿò gǿ nø dvciq lvpat cúnshìlv́m íe. Vrá rvgaq tø̀m vsvng gø̀nshaq cúnshilv́m dvpvt Ngàí zílv́m Zidòng lòng nø, Ngà sha íe,” a:lòe.

Add new comment

4 + 15 =