Noqshi bø̀ng wa ríò rì

Noqshi bø̀ng wa ríò rì

Gvray Dvbu Shvnka

Mati 7:21.24-27

Noqshi bø̀ng wa ríò rì 21 Ngà svng, ‘Kàngpèá, Kàngpèá, wa go vsvng shvngbeí muqlàng móngdàn góng lún lú:ngò we mø̀í. Muqlàng taqlap yv́ngò Vpè Ang nøt cà:nò rìí wa góng lún lú:ngòe.’
 Wervtnø̀ Ngà kà yarì táò nø cv́n dø̄ng vsvng kagǿ ínìgø, lóngtv́ng mvdv̀m taq chø̀m vrv̄ngshì we, zitnøt v̄l vsvng nvng vbónge.  Shø̄ zaq nø, tì tø̀ng nø, nv̀mbø̀ng mvrù mut ra weí chø̀m wechø̀m svng vtøp ra nìgø, we chø̀m mvpv̀ng angké nø lóngtv́ng mvdv̀m taq vrv̄ngshaq í rvtnø màtūngv̄m.  Ngà kà yarì táò dá:ngí mvcà:nò gǿ nø, zishìl mvdv̀mø chø̀m vrv̄ngshì we svngdál nvng vbónge. Shø zaq nø, tì tø̀ng nø, nv̀mbø̀ng mvrù mut rā weí chø̀m wechø̀m svng vtit rā kvt, vtūngv̄m nø angshí vrø̀mv̄me,” a:lòe.

Add new comment

11 + 8 =