Nv̀mgwè tø̀ng kàshvbóng

 Nv̀mgwè tø̀ng kàshvbóng

Gvray Dvbu Shvnka

Luka 21:29-33

  A:ngí rá kàshvbóng tiq lòng angmaq svng yadø shø̀:nòe. “Nv̀mgwè tø̀ng svng gø, shìlòng shìlà rì shvngbe svng gø èyv̀ngnø̀ng lè! Werì angcvp mø̄r long we svng èyv̀ng bǿnøng dvgvp, mvyù rvtø̀ yùl ráì we svng namaqí èshánønge.Wervtnø̀ yadv́ng pv̀n bø̀n ra we svng namaqí èyv̀ng bǿnøng dvgvp, Gvray móngdàn níshì ráì we svng gø èshánøng.  Ngàí namaq svng jø̀ngjǿng v̄la:tnìni, yamvril cèrì shini màle ke yarì shvngbe nø vhø̄m rae. 33 Muqlàng rvgaq nø vlēvme, Ngà kà nø màlēvm.

 

Download:Audio icon for_29_nov.mp3

Add new comment

12 + 0 =

Please wait while the page is loading