Pà taq ínìgø dv́ngkéshì we

Roma 8:35-39

Nøngmaq svng Kristu Ang shóngnøt taq kèní rv́l lún we nø kagǿ v̄le ma? Kàru taq, “Nà dvpvt rvtnø, cøngdø̄ nøngmaq èsha:tnie. Nøngmaq svng nø shvtlv́m vyv̀ngrì dø dèdu:tnie,” wa nø vrū yà:ngà dø tiqdvchá, Ang shóngnøt kèní rv́l lún we nø, dvshà mvhøtrì íe ma? Mø̀íni nøt yùr nøtdvtlòng, mø̀íni dvshá dvki vrè we, mø̀íni dvkø wàngrø̀m, mø̀íni góngsér góng, mø̀íni svre dvké we nvng shv̀mshvnaq íe ma? z 37 Mø̀í, yadv́ng pv̀n shvngbe taq nøngmaq nø, nøngmaq svng èshù:ngì pè taq kèní, jòr we mvdv̀mø jór mv̄nshàì vsvng íshàe. a 38 Kadø íe wani ngà kǿng vtøp kv́m døngv́mà tvrà nø, shí vdu cúnshì vdu we ínìgø, muqlàng dvzv́rrì ínìgø, vgo zǿmshú gàmzø̀ rì ínìgø, akvt vl pv̀n ínìgø, dvgáni í ra pv̀n ínìgø, jórnònggùn vlrì ínìgø, 39 vháng shvlē taq kèní gø, pvng rvnaq shvlē taq kèní gø, dvgá mv́n yà:ngà pv̀n kapv̀n tiq pà:ní ínìgø, Kristu Yesu nøngmaq Vkàngpè vdòng taq vl we Gvray shóngnøt taq kèní nøngmaq svng rv́l lún we nø màvl, wvng nø ngà kv́me.

Add new comment

6 + 7 =