Piterí Kristu vchà:ngò we

Mti 16:13-19 Piterí Kristu vchà:ngò we

13 Yesu nø Kesaria Pilipi gùrwāng svng tuq ráì dvgvp, Ang coqcv́nrì svng, “Vsvng angcè pè Ngà nø kagǿ ǿngà we dang vsvngrì kadø wae?” wa rø:tnòe. k14 Angmaqí, “Tiqmaq wani Tiløp Yohan íe wae, vrá tiqmaq wani Eliya íe, gø wae. Dvgá tiqmaq wani Yeremia íe; mø̀íni kàdvtutshúri kèní tiq gǿ íe, gø wae,” a:lòe. l15 A:ngí angmaq svng, “Ini, namaqí nà! Ngà kagǿ íe wa dèdvmshàe?” a:lòe.

16 Simon Piterí vtà:ngò nø, “Nà nø cúnshì pè Gvray Angcè Kristu èíe,” a:lòe. m17 Yesuí vtà:ngò nø ang svng, “Yona angcè Simoné, nàí nø ìshøt èlú:nòe. Pàwálv́m wani yalòng nø vsa:ngí nà svng dètan we mø̀í, muqlàng taqlap v̄l pè Ngà Vpèí dètan we íe. n18 Ngàí rá nà svng v̄lvtnøng: nà nø Piter èíe. Ngà shvngø̀mré nø lóngdø̀ng yachv̀ng mvdv̀m taq Ngàí shvzønglv́m íe. Zùpvng dāng ang jórnònggù:ní* shvngø̀mré svng mvdv́ngké lú:ngò. o
19 Ngàí muqlàng móngdànò shv̀msòpuq nø, nà svng tvlēlvm íe. Rvgaq tø̀m taq nàí èdù:ngò we kapà ínìgø, muqlàng taqlapmø gø vdóngshaq ív̄me. Rvgaq tø̀mø nàí shèlà:ngò we kapà ínìgø, muqlàng taqlapmø gø shvlángshaq ív̄me,” a:lòe.

Add new comment

4 + 5 =