Simeoní Yesu yà:ngò we

Luka 2:22-35

Moshi Dvrá taq vgv̄nshaq dø dvshàn dvshérshilv́m angni gø̀ ráì dvgvp, angní nø cv̀mré pè baqò nø Gvray kaq shvrúngālv́m Yerusalem svng ngāngá:mì. h 23 Kadø íe wani, Vkàngpè Dvrá Kàru taq, “Vlat gà:lò we lvngàré pè vrv̀m nø Vkàngpè svng shvrúnga ràe,” wa vrū yà:ngà. i 24 Kàngpè Dvrá taq kuqcøl tiq shvgøp, mø̀íni kāø cè vní go shvrúnga ràe, wa vshǿnshaq dø tiqdvchá angníí Gvray kaq shvrúngaòe.

j Simeoní Yesu yà:ngò we

25 Simeon tǿò we vsvng tiq pè nø Yerusalem wamà taq v̄le. Ang nø døngman nøtlø̀m pè í nø, Israel dvcì kaq nøt shvlø̀m daqò lòng svng cāòe. Shanshér Pvlàcè gø ang nvng v̄le. k 26 Vkàngpè Ang Kristu svng mèyà:ngò dv́ngte nà nø mèshì long, wa nø Shànshér Pvlàcèí ang svng dvtáshaq í dá:rì. 27 Shanshér Pvlàcèí ang svng shø:lò nø noqngø̀m Tø̀ngnø taq welv̄ng ni gòng ráì.

Wekvt Dvrálòng vtóng v̄l dø tiqdvchá cv̀nlv́m rvt, angpè angmè níí cv̀mré pè Yesu dvgònga:tnà ke, 28 Simeoní cv̀mré pè svng ang wur taq vbū:nò sórí, Gvray kaq shvrīng shvtàò nø yadø wae. 29 “Vkàngpèá, Nà èshø̀n dø tiqdvchá, Nà vshuqpè ngà svng akvt mòngzø̀l dø shèlōngà. l 30-31 Nàí bashà dvcì rì mv́rdv̀ngø dègø̀ yà:ngà we, Nà Chutchv́ng jejú svng ngàí yv́ng lún bǿngà.

m 32 Ang nø wv́ngzà rì svng vwanalv́m gálòng í nø, Nà bashà Israel dvcì ngø̀rdvgùng gø Ang ni íe,” wae. n 33 Yesu dāng shø̀:nò kàrì rvtnø, angpè angmèní nø dádv̀ng wae. 34 Simeoní angmaq svng shvmán dvgǿ:ngò nø angmè Mari svng a:lò we nø, “Eyà:ngò, cv̀mré yapè nø Israel dvcì cèrì taq, mvme gǿ vtv́llv́m dvpvt gø, mvme gǿ kungshìlv́m dvpvt gø; vrá vsvng vbø̄nshilv́m mvshv́lpvrá gø ílv́m dvpvt rvhiqshaq pè íe.

o 35 Vrá, mvme gǿ nøt taq dvdā:mò rì dvtánālv́m dvpvt gø Gvrayí rvcà:ngò pè íe. Yapè rvtnø nà dòngnøt svng gø shv̀m mvsǿ:rí yaqò dø èyaqvtne,” a:lòe.

Add new comment

3 + 1 =