Siro Fonesia mè angcèmè dvbā:nò we

Siro Fonesia mè angcèmè dvbā:nò we
24 Yesu nø weyv́ng kèní búngá:mì nø, Tiru nvng Sidon rvgaq dvrøt svng dìá:mì. Ang nø chø̀m tiq chø̀m svng gòngá:mì nø kagǿí gø laq mvsháò, wa dvdā:mò we í nìgø, Vsàngí mvsháò dø A:ngí máshì mvlú:nò.

f 25 Yesu weyv́ng tuq weó, angcè mè taq mvmv́ng cáng zv́ngshì we svmaré tiqmèí Yesu shv̀ngkà tá bǿà chàng dì ráì nø Ang hí shvnvng kǿngkupshìe. 26 Svmaré yamè nø Siria móng Fonesia wamà kèní Heleni vsvng í we, Yesuí angcèmè kèní cáng lúngalv́m Yesu svng røt mvnshìe. 27 Iwe Yesuí ang svng, “Cv̀mrérì v́mpà lú dv̀ng vgirì svng dvgupma màdu, cv̀mré cèrì vzv̀ng laq vgàvm,” a:lòe.

28 Wemèí Yesu svng, “I nø íe, Vkàng pèá; v́m shvbóy lv̀ngpvng v̄l we vgi rìí gø cv̀mré rìí dvjá daqò we v́mpàshirì nø lvtǿá:mò ni!” wa vtá:nòe. 29 Wervt Yesuí ang svng, “Nàí yadø vtv́nshì èsháò rvt, èlov̄m, cáng nø nvcèmè góng kèní lúshiá:mì,” a:lòe. 30 Wemè ang chø̀m svng loá:mì nìnø, cáng gø lúshì dá:rì nø, angcèmè gø yøprà mvdv̀m vyálshì da we svng a:ngí yv̀ng bǿà.

Add new comment

2 + 2 =