Solomon zitnøt røtshì we

1 koqkvm 3:5,7-12

Gibeon yv́ng Yehowa nø Solomon svng yaqdø̀ng yøpnv́ng taq dvtánshì daqì nø, Gvrayí ang svng, “Ngàí nà svng kapà lvzø̄ngnøng? Nà èshòngpv̀n èrøtshì,” a:lòe.

Ngà Gvray Yehowaé, akvt vpè Dawi dvtut Nàí Nà dvzø̄mshú pè ngà svng koqkv́m wáshì dèzv́r bǿngà. Wedø ínìgø ngà nø cv̀mrécè wā shini ǿngà rvt, ngàí kadødø øplv́m tvrà gø mvshángò. h 8 Nà dvzø̄mshú pè ngà gø Nàí rècv̀ng bǿà we, rø gø mvzǿnshì, shìpan sūn gø mvdv́ngshì høq luq we bashà yarì dvhø̀ taq v́l vdūá:mì. i 9 Wervtnø̀ Nà bashàrì svng øp shálv́m rvt, Nà dvzø̄mshú pè ngà svng shvlalòng nvng mvgvmlòng svng rvwíng shálv́m zitnøt èzǿng dakngà. Kadø íe wani yadv́ngte luq we Nà bashà yarì svng nø kagǿí øp dv́ngshìe ma?” a:lòe. j 10 Solomon wedø røt lòng svng Yehowa wv́mshìe. 11 Wervt Gvrayí ang svng yadø vtv́n daqà. “Nà nø nà lvpat yv̄nglv́m dvpvt gø, vdá mvgàmlv́m dvpvt gø, nà ngv̀nshàrì svng shvmv́ngālv́m gø màrøtshaq, døngman dø øp shálv́m rvt zitnøt èrøtshì rvtnø: 12 èyà:ngò, nà èrøtshì dø Ngàí wáalv́m íe. Nà svng zitnøt nvng rvwv̄n shánøt paqzí zø̄nge. Nà dø í we vsvng vzv̀ng gø màvl yv̀ng, mèpvng gø màvl dv̄r.

Add new comment

2 + 7 =