Svmaré tiq mè mvrà chutnaò we

I we, Yesu nø Zanlún pung svng dìá:mì. Mèpvng sháng mvgágá Yesu nø Noqngø̀m Tø̀ngnø svng gòngá:mì ke vsvng rì shvngbe Ang yv́ng dvkǿmshi ráì. Wekvt Ang rung nø angmaq svng mvshǿl shvngø:tnòe. 3 Dvrá svra mvdò nvng Farisirìí nø dàchapke da yv́ngø tvp bǿà we svmaré tiq mè shøla:tnà nø shvngbe dvhø̀ø shvri:pmò dá:ngí, 4 “Svra pèá, yamè svng nø dàchapke da yv́ng ni tvp bǿshà we íe. 5 Moshi Dvrá taq nø, yadø í rì svng lú:ngí wvp nø shvtlv́m dèkv́m yv̀ngshà. Nà nø kadø èwa ma?” a:lòe. b 6 Angmaq yadø shø̀n lòng nø, Ang svng cèlv́m dvpvt vlø:tnò we íe. Yesu nø ngǿmshi sórí Ang wurhàmí vba tø̀mø vrūòe. 7 Angmaqí Ang svng wedø røt ma:nò rvtnø, Ang kāng ngángshi nø angmaq svng, “Namaq vdòng taq mvrà màvl gǿí vzv̀ng ang svng lú:ngí laq wa:pmò,” a:lòe. c 8 Wedá:ngí rá Ang ngǿmshi nø wurhàmí vba tø̀m vrūòe. 9 Angmaqí wekà tá bǿà kvt, shaqré rì kèní pv́ngshi nø tiq gǿ mèpvng tiq gǿ loá:mì. Lv̀ngdø̀m nø Yesu wa làng ráà nø, svmaré mè gø to yv́ngø rip dv̀ng wae. d 10 Yesu nø vrá ngángshì lú:ngì nø ang svng, “Svmaré mèá, angmaq kayv́ng íá:mì? Nà svng kagǿí gø kà mèrvt ra ma?” a:lòe. 11 A:ngí, “Vkàngpèá, kagǿí gø kà mèrvt rang,” a:lòe. Wervt Yesuí, “Ngàí gø nà svng kà mvrvt. èlov̄m; akvt kèní kukaq mv̀ng mvrà mèwani,” a:lòe.

Add new comment

1 + 6 =