Tìma na:rò we

Mati 8:23-27

Yesu nø kùngshí taq zv́ngshìá:mì kvt, Ang coqcv́nrìí gø Ang mèpvng cv̀n bǿà. q 24 Wekvt tìnúng taq chvnvnv́n nv̀mbø̀ng mvrùmè mut lú:ngì nø, kùngshí nø timāí límlv́m dá:nòe. Inìgø Yesu nø yøpme. r 25 Angmaqí Ang svng dvsha:tnò sórí, “Vkàngpèá, nøngmaq vmá:ngì lé, shèlutshàé,” a:lòe. 26 Yesuí angmaq svng, “Kv́mnøt ècv̀mnøng rìé, namaq pawá sèrenønge?” a:lòe. Wekvt Ang búng nø, nv̀mbø̀ng nvng tìma svng ngv̄n bǿà nìnø, shø̀m wā zø̀lá:mì. s 27 Wekvt vsvng werì vtiq lú:ngì nø, “Nv̀mbø̀ng gø tima gø, Ang kà tā we nø, yapè nø kadø í we tiq pè íe ma?” wa vrùnge.

Add new comment

8 + 0 =