Tiløp Yohan vgo tu:tnò we

Tiløp Yohan vgo tu:tnò we

14 Yesu Ang mòng nø kayv́ng màyv́ng shv̀ngá:mì nø, Herod koqká:mí gø tá bǿà. Wedvgvp tiqmaq nø, “Tiløp Yohan shì yv́ng kèní zun lú:ngì nø dvdv̄m vtiqlv́m jórnònggùn bv̀nlì yadv́ng pv̀n wàò pà íe,” wae. gh

15 Tiqmaq nø, “Eliya í pà íe,” wae. Vrá tiqmaq nø, “Ang nø darì kàdvtutshú rì dø í we tiq pè íe,” wae.

16 Iwe Herodní tá bǿà kvt nø, “Ngàí vgo tutnvpmà pè Yohan we pè ni shi yv́ng kèní zun lú:ngì pà íe,” wae.

17-18 Kadø íe wani Herod nø angnv̄m pè Pilip chø̀mmè Herodia nvng v̄l rvt, Yohaní ang svng, “Nvnvmpè chø̀mmè svng èlūshi we nø màdvrá,” a:lò rvtnø Herod ang vdèí vmíng zíò nø Yohan svng tūng róng yà:ngà we íe. i

19 Herodia nø Yohan svng mvwv́mshì rvt shvt mvyǿ nìgø shvt mvlú:nò.

20 Kadø íe wani Yohan nø døngman nø shànshér vsvng í we Herodní sháò rvt vpǿ svreò nø, ang svng gā:ròe. Yohaní shø̀:nò rì svng a:ngí tá lú:nò ke gvzà gónggi we í nìgø, ang kà rì svng gvzà tá shóngshie.21 Wemèpvng, Herod gv̀l yà:ngà we angni vhø̄m ráì kvt, a:ngí nø gàmzø̀rì nvng cìldù vgorì nvng Galili shaqrérì dvpvt shòrkung v́mbóy dvgǿaòe. Yuqyà we angni tiq ni íá:mì.

22 Herodia angcè mè gòng nø lv̀m weí, Herod nvng tiqdø v̄m aq we shaqrérì svng dvbú dvzá:ròe. Wervt koqkv́m pèí chø̀myoré mè svng, “Nà èshòng we pà í nìgø èrøtshi; ngàí zílv́m íe,” a:lòe.23 Wedø wa mvtaq ang dvgv́mshi sórí, “Nà kapà èrøtshi rā nìgø, ngà móngdàn tiqkā høq í nìgø ngàí zílv́m íe,” a:lòe. j24 Chø̀myoré mè búngá:mì nø angmè svng, “Ngà pà røtshìlv́m í ma?” a:lò ke angmèí, “Tiløp Yohan vgo chvng èrøtná:mò,” a:lòe.

25 Wekvt chàng koqkv́m pè yv́ng svng ang gòng nø, “Tiløp Yohan vgo chv̀ng kūng taq èzá:ngò nø èzǿngà we svng ngà shònge,” a:lòe.26 Wekvt Koqkv́mpè nø gvzà nøt dvshàá:mì nìgø ang dvgv́mshi bǿì kà rvt gø, ang nvng tiqdø rung we mvnv́mrì rvt gø, wemè røtkà svng màwáa mvdaqá:mì.27 Wervt Koqkv́m pèí wela:ngí ni cìlcè tiq pè dvzá:rò nø, Yohan vgo chvng lvlv́nga:tnò dø dvká:mòe. Wepè búngá:mì nø, tūng vdòngø Yohan vgo tu:tnòe.28 Yohan vgo chv̀ng nø kūng tiq gø̀m taq lv́nga:tnà nø chø̀myoré mè svng zí bǿà nìnø, wemèí nø angmè svng zí bǿà.29 Yohan coqcv́nrìí tá bǿà kvt, angmaq dì ráì weí, ang vnàng baqò nø kǿm bǿà.

Add new comment

12 + 7 =