Tvrà rāmø coqcv́n vní pè svng dvtánshì we

Luka 24:13-35

Weni taq ni, angmaq mvdò kèní vní gǿ nø, Yerusalem kèní shvngøt ming vrúm we Emmaus rvwá svng dìá:mì. d 14 Angní lvngà nø, íá:mì we yadv́ng pv̀n dāng dvmv̀ne. 15 Angni lvngà nø wedø dvmv̀n sórí vrøtke nø di ke, Yesu tvp dì ráì nø, angní lvngà nvng vcv̀ná:mì. e 16 Iwe angníí Ang svng mvshv́l màdvzv́rshi. 17 Wekvt A:ngí angni svng, “Edìshì sórí kapà rì èshø̀nshòe?” a:lòe. Wekvt angní lvngà nø nøt dvshà mv̀rshv̀m vl sórí tøn wa ripmá:mì. 18 Angni lvngà kèní Kleopa tǿò pèí vtà:ngò nø Ang svng, “Nà nø Yerusalemø zaqlè èwáshìa:pmì nìgø, weyv́ngø yanila taq íá:mì rì svng kadø írvt mèsháò ma?” a:lòe. 19 Yesuí, “Kapà bø̀na:pmì lè?” a:lòe. Wekvt angní lvngàí Ang svng, “Nazaret pè Yesu dāng ía:pmì tvrà lè! Ang nø Gvray nvng bashà rì shvngbe mv́rdv̀ng taq gø, wàò bv̀nlì taq gø, shø̀n kà taq gø, nònggùn jòr we kàdvtutshú tiq pè íe. f 20 Inìgø nøngmaq shvrúngshú vjìrì nvng øpshú dùrìí Ang svng kàciq ra:tnò nø shvtlv́m tvlē bǿà dá:ngí, wurgang taq vtaqa:pmà. 21 Ang nø, Israel dvcì svng chutchv́ngshú pè íe, wa vlǿ:mì we íe. Yarì íá:mì mèpvng akvt vshø̀m ni í ráì. g 22 Vrá, yadø wa mvtaq, lóngdùng dvgv̀m yv́ng svng mvgágá dì dá:rì we nøngmaq mvdò kèní svmaré tiqmaqí nø nøngmaq svng vtiq dèzá:rìe. h 23 Ang shì vnàng svng mvyv̀ng bǿà nø angmaq vtv́ng ráì ke, Vkàngpè Ang nø cúnshìe, wa nø shø̀n we muqlàng dvzv́r rì dvtánshì daqì we svng gø angmaqí yv̀ng dá:rà tvrà dètávtshà. 24 Vrá nøngmaq nvng à:lì rì tiqmaq gø dvgv̀m yv́ng svng dìá:mì nìnø, svmarérìí shø̀:nò dø tiqdvchá ni yà:ngòe. Iwe Yesu svng nø mvyà:ngò,” a:lòe. i 25 Wekvt A:ngí angní svng, “Kàdvtutshúrií shø̀n yà:ngà rì svng kv́m nàkǿnnøng we angdál rìé! 26 Kristu nø dvshà mvhøtlv́m werì tø̄nshì nø, vrá Ang ngø̀r dvgùng vdòng svng góng rà we mø̀í ma?” a:lòe. 27 Wervt Moshi kèní pà:ngò nø, kàdvtutshú kàru rì nvng shànshér kàru taq Ang dang vrū yà:ngà rì í dv́ngte, A:ngí angní svng pǿnāòe. j 28 Angní dī mvrìng svng tuq ráì ke, Yesu nø chàng vzv̀nglv́m dø wáshìe. 29 Iwe angníí Ang svng vgá:rò nø, “Akvt nø nv̀m gø vlē daqì, èdø̄kē bø̄e; wervtnø̀ dèyaq ngàní nvng èyøp ra,” a:lòe. Wervtnø̀ angní nvng tiqdø v̀llv́m Ang gòngá:mì. 30 Vmpà v́mlv́m angní nvng námrung ke, Yesuí zidòng lúdv̀ng shvmá:nò nø, vmø:tnò dá:ngí angní lvngà svng zíòe. k 31 Welv̄ng chàng angní lvngà nē vtáná:mì nø, Yesu svng mvshv́l bǿà we, angní nēgv̀m kèní Ang vmv́ngdv̀ng wàá:mì. 32 Angní lvngà vrùng nø vlv̄n we nø, “Tvrà rāmø Ang nø nílvngà svng kà dvmv̀n nø, shànshér kàru rì èpǿnāshì dvgvp, ngàní nvrø̀m nø vkatdv̀ng wàshì we mø̀í ma?” wae. 33 Weyv́ng kèní angní lvngà nø wervtø̀ taqni búng nø, Yerusalem svng vtv́ngá:mì kvt, weyv́ngø tiqcé tiq pè ó angmaq nvng tiqdø vl rì gø dvkǿmshì dā we svng lá lún bǿà. 34 We rìí gø, “Vkàngpè zūn lú:ngì long nø jø̀ngjǿng ni dìng dá:rì. Simon svng gø dvtánshì ráì,” wa nø shø̀n dáòe. l 35 Wekvt angní lvngàí gø, tvrà rāmø kadødø í dárì rì nvng zidòng vmøtnāò la:ngí Yesu svng kadø mvshv́l bǿà rì angmaq svng dvtáòe.

Add new comment

5 + 8 =