Vjú røt we kàshvbóng

Vjú røt we kàshvbóng

Gvray Dvbu Shvnka

Luka 18:1-8

 Angmaq nø kadvgvp gø nøt mvtin dø júrøtshi rà we, kàshvbóng kèní Yesuí Ang coqcv́nrì svng yadø a:lòe. Wamà tiq lòng taq, Gvray kaq gø màsvre, vsvng kaq gø màpǿò we dvrá vjì tiq pè v̄le.  Wamà welòng taqni, memà gø tiq mè v̄le. Ang nø dù wepè yv́ng svng nv̀nnv̀n di nø, ‘Ngà svng vtù pè nvng ngà dvhø̀ dvrá dø kàngé dèbv̄ngà,’ wa røtshìe. Nv̀mlat dvgvp nø, wepèí mvtáāò. Iwe mèpvng nø ang nøt taq dvdā:mò nø, ‘Ngà nø Gvray kaq gø màsvreng, vsvng kaq gø màpǿngònøng gø,  memà yamèí ngà svng bø̀nlu èmv̄n rvtnø, ngàí ang dvpvt dvrāalv́m íe. Wedø mø̀í nìnø ang vrø̄shi rā weí mvzán lóngò pà íe wa dvda:mòe,’” a:lòe. b 6 Vrá Vkàngpèí, “Mvdø̀ng mvman we dvrá vjì yapèí shø̀:nò kà svng mèsøngnøng.  Gvrayí nø vyáng yaqdø̀ng Ang kaq røtshì we rvcv́ng cèrì dvpvt téwa tiqdvshaqí vdū dø dvrāā daqò we mø̀í ma? A:ngí angmaq kaq dvbvnglv́m lòng shøtna mv̄n lú:ngò ni ma?  Ngàí namaq svng v̄la:tnìni, A:ngí nø angmaq dvpvt vdū vbóng dø cancan ni dvrāā daqòe. Iwe Vsvng Angcè Pè di daq kvt, rvgaq yalòng taq kv́mnøt vl vsvng lá lún lú:ngò ma?” a:lòe.

Download:Audio icon nov16.mp3

Add new comment

9 + 8 =