Vmpà màv́m vnatshi dāng

Vmpà màv́m vnatshi dāng

Gvray Dvbu Shvnka

Marko 2:18-22

Vmpà màv́m vnatshi dāng
  Yohan coqcv́nrì nvng Farisirì nø v́mpà màv́m vnatshì yàe. Wervt vsvng tiqmaq dì ráì nø Ang svng, “Yohan coqcv́nrì nvng Farisirì coqcv́nrì nø v́mpà màv́m vnatshì we, Nà coqcv́nrì nø pàwálv́m v́mpà v́m mànatshi ma?” a:lòe.  Yesuí angmaq svng a:lò we nø, “Zvmì shvzøng kùng taq zaqlè rì nø v́mpà màv́m vnatshi we kayv́ng v̄le? Lvngàshv́r pè nø angmaq nvng tiqdø vl dv́ngte nø, angmaq v́mpà v́m vnatshì mvrà Wedø ínìgø lvngàshv́rpè svng angmaq yv́ng kèní lù bǿò we angni tuq rae. Wenila taq mv̀ng nø, angmaq màv́mv́m vnatshì longe. Angbøt angshv́r vshú mvdaq we  Bèlaq bøt svng laqtunpuq shá:rí dvceshi vsvng màvl. Wedø dèceò nìnø, laqtunpuq shá:rí bèlaq bøt svng rv́nkéò nø díngvme. Vrá, bìmtì angshv́r gø, shācē yǿngkoq angbøt taq zá:ngò vsvng gø màvl. Wedø èzá:ngò nìnø, yǿngkoq svng bìmtì shá:rí dí:ngò nø, bimti gø vupmv̄me; shācē yǿngkoq gø díngvme. Bìmtì angshv́r nø shācē yǿngkoq angshv́r taq mv̀ng zá:ngòe,” a:lòe.

 

Add new comment

5 + 0 =