Vshuqí angkàng pè svng dvzø̄:mò we

 Vshuqí angkàng pè svng dvzø̄:mò we

Gvray Dvbu Shvnka

Luka 17;7-10

“Namaq dvhø̀ taq vshuq nàdánø̀ng we tiq gǿ v̄l nø a:ngí nø rvmá dùò yv́ng kèní, mø̀ínī vyv̀ng roqò yv́ng kèní lō ra chàng ang svng, ‘Bo èdi rā nø v́mpà v́mlv́m nám èrung ra,’ èv̀lnøng we kagǿ èv̀lnønge ma?  Ang svng nø, ‘Nà gwálv́m tèleshì dá:ngí, Ngà dvpvt dørø̀m v́mpà dègǿngāngvtnà, Ngà v́m aq dv́ngshøng høq wedø dèzømvtnà; wedá:ngí wa nà nø v́m aqdv̀ng íe,’ màa:lòni ma?  Vshuq pèí nø ang svng dvzá:rò dv́ngte wàò nìgø, angkàng pèí ang svng oqà màā:lò.  Welòng dø tiqdvchá namaq gø, namaq svng dèzv́rnøng dv́ngte shvngbe wá èdv́ng bǿnøng dvgvp, ‘Nøngmaq nø pà màpǿì we vshuq íshàe; nøngmaqí wá rà dv́ngte wa wà bǿshà,’ èwànø̀ng,” a:lòe.

 

Download:Audio icon nov12.mp3

Add new comment

1 + 12 =

Please wait while the page is loading