Vsvng 5,000 shvá:mò we

Vsvng 5,000 shvá:mò we

Gvray Dvbu Shvnka

Marko 6:34-44

Yesu nø shø̀ kèní léshì daqì ke, vsvng loksok svng yv̀ng bǿà nìnø, angmaq nø roqshú màdá we vyv̀ng ré dø í rvt, A:ngí angmaq svng mvré lú:ngà nø angmaq svng mvshǿl mvme pv̀n shvngøt pà:ngòe. Nv̀m dø daqì ke, Ang coqcv́nrì Ang yv́ng dì ráì nø, “Yayv́ng nø zømwàng íe, nv̀m gø døá:mì. Wervt vsvngrì nø shvnvng rvwá rì svng di nø v́mlv́m lvwv̄nvm dø, angmaq svng dèka:ngò lè,” a:lòe.  A:ngí angmaq svng vtá:nò nø, “Namaqí mv̀ng angmaq svng shèv́mnøng lè,” a:lòe. Angmaqí Ang svng, “Dinari* vní yáí zidòng wa:nì nø, angmaq svng la túnaì nìgø luq nà mø̀í” a:lòe. A:ngí angmaq svng, “Namaq yv́ng zidòng kadv́ng chv̀ng vl má, èyv̀ngv́mnøng,” a:lòe. Angmaqí yv̀ngá:mà ke, zidòng pungwà chv̀ng nvng ngà vní go vl we lá lún bǿà nø Ang svng dvtáòe.  Wekvt Yesuí vsvng shvngbe nø shø̄n mvshǿng mvdv̀m angmvdò angmvdò rúng dvzv́rlv́m dvká:mòe.  Wekvt angmaqí tiq yǿyǿ nø tiq yá, tiq yǿyǿ nø pùngwàcé dv́ngte rúng dvzá:ròe. 41 Yesuí zidòng we pungwà chv̀ng nvng ngà goní lá:ngò nø, muqlàng kaq kāng ngángshì sórí shvmán bǿà kvt, zidòng rì vmø:tnò nø vsvng shvngbe kaq túnalv́m coqcv́nrì svng tvlēòe. Ngā goní gø shvngbe svng vwálāòe.  Wekvt angmaq shvngbe v̄m nø vgàá:mì.  Angmaqí zidòng nvng ngāsha vché bǿà rì rvku:lò nìnø tiqcé vní jv̄ng rvkul lún bǿà.  Zidòng v́m bǿì rì nø, lvngàré rì wa pùngwà kíng dv́ngte íe.

Download:Audio icon januray7.mp3

Add new comment

3 + 1 =