Vsvng 5,000 shvá:mò we

Marko 6:30-34

Vsvng 5,000 shvá:mò we 

Dvzv́rrì nø Yesu yv́ng kø̀m ráì nø, angmaqí wàa:pmà rì nvng shvngøtna:pmà rì shvngbe Ang svng dvtáòe. k 31 Angmaqí v́mpà v́m gø mvlú:nò høq vsvngrì vtíshi we luq rvtnø, Yesuí coqcv́nrì svng, “Shø̀m wacè mòngzø̀l we tiq yv́ng dìì nø nārshìá:mì,” a:lòe. 32 Wervt angmaq nø kùngshí zúnshì nø kupa shø̀m wa zø̀l we tiq yv́ng svng dìá:mì.l 

Inìgø, angmaq búng we svng yà:ngò nø, angmaq svng sháò vsvng rìí nø, mvrìng rvgaq kèní gø vdàmdàm weyv́ng svng kvlv̀ng nø, angmaq vzv̀ng dvtuqshìá:mì. 34 Yesu nø shø̀ kèní léshì daqì ke, vsvng loksok svng yv̀ng bǿà nìnø, angmaq nø roqshú màdá we vyv̀ng ré dø í rvt, A:ngí angmaq svng mvré lú:ngà nø angmaq svng mvshǿl mvme pv̀n shvngøt pà:ngòe.

Add new comment

5 + 0 =