Vyv̀ng roqshú shvlá

Yohan 10:11-18

Ngà nø shvla we vyv̀ng roqshú pè ǿngàe. Shvla we vyv̀ng roqshú pè nø, vyv̀ngrì dvpvt Ang gø̀nshaq zíshìe. f 12 Lv̀ngzv̄ng gǿ nø, vyv̀ng roqshú mvdø̀ng mø̀í. Vyv̀ng rì gø angò mø̀íaò rvtnø, vyit di ra we yv̀ng bǿò kvt, vyv̀ngrì chut gu:rò nø vtnvme. Wekvt vyitrìí nø vyv̀ngrì svng mvgaqkéò nø bv̀ng dvka:ngòe. g 13 Wepè nø lv̀ngzv̄ng í rvtnø, vyv̀ngrì svng màmvkok nø vtshiv̄me. 14 Ngà nø shvla we vyv̀ng roqshú pè ǿngàe. Vpèí Ngà svng èsháng nø, Ngàí gø Vpè svng shángò døni, h 15 Ngà vyv̀ngrì svng Ngàí shángòe. Ngà vyv̀ngrìí gø Ngà svng èshánge. Vrá Ngà gø̀nshaq nø vyv̀ngrì dvpvt dvbǿm rángòe. i 16 Ya wáng taqkèní mø̀í we vyv̀ngrì dvgá dø gø Ngà vdánge. Werì svng gø Ngàí shøl ràe. Wekvt angmaq nø Ngà kà ta long weí, angmaq nø tiqré wa ívm nø, vyv̀ng roqshú gø tiq gǿ wa ív̄me. j 17 Ngà gø̀nshaq tv́n tiq kvt vtvngshilv́m dvpvt, Ngàí Ngà gø̀nshaq dvbǿmòe. Wervtnø̀ Vpèí Ngà svng èshòng we íe. k 18 Ngà vdèí màtvlengò kèní Ngà gø̀nshaq shvt lú:nò vsvng màvl. Tvlelv́m vmíng vkv́ng gø Ngà vdánge. Vtvngshilv́m vmíng vkv́ng gø Ngà vdánge. Vmíng yalòng nø Ngà Vpè yv́ng kèní lúnò we íe,” a:lòe.

Add new comment

5 + 8 =