Wūr dvsiq vsvng dvbā:nò we

Wūr dvsiq vsvng dvbā:nò we

Gvray Dvbu Shvnka

Marko 3:1-6

Wūr dvsiq vsvng dvbā:nò we 
Yesu nø vrá tiq kvt júrøt chø̀m svng gòngá:mì nìnø, wur tiq pā dvsiq we vsvng tiq gǿ weyv́ng vl dae.  Narni taq ang svng Yesuí dvban daqò má wa nø, Ang svng cèlv́m rvt angmaqí dvjà:mòe. Yesuí wur tiq pa dvsiq pè svng, “Vzv̀ng kaq èdi nø èrip long,” a:lò nø,  A:ngí angmaq svng, “Narni taq bv̀nlì shvlá rì, mø̀íni bv̀nlì mvgv́m rì wàlv́m; gø̀nshaq shvlutlv́m, mø̀íni gø̀nshaq shvmv́nglv́m, kapv̀n wá dvráe ma?” wa rø:tnò nìgø, angmaq dø màwá v̄le.  Angmaq nøt zaq rvt Yesu nøt yùr nø, shv̀mná mvgø̀r sórí gùrhøm angmaq svng yà:ngò dá:ngí wepè svng, “Nà wur èzúshi long,” a:lòe. Wela:ngí ang wur zúshi lú:ngì kvt, wápa nvng tiqdvchá ni, vrǿng làshv̀ng vtv́ng lú:ngì.  Weyv́ng kèní Farisirì búngá:mì nø, Ang svng kadøwa shvmv́nglv́m gvcvt vjø:nò nø, wela:ngí ni Herod mvdò nvng vrashìe.
 

Add new comment

5 + 11 =