Wur dvciq vsvng dvbā:nò we

Mati 12:14-21

Wedø ínìgø Farisirì búngá:mì nø, Ang svng kadøwa shvmv́ng lúnlv́m, gvcvt vjø:nò nø vrāshìá:mì. k 15 Welòng svng Yesuí dǿm bǿà kvt, weyv́ng kèní Ang yilshìá:mì. Vsvng loksu:kngí gø Ang mèpvng cà:nò nø, zārì shvngbe svng A:ngí dvba:nòe. l 16 Ang shv̀ngkà màdvshv̄nglv́m dvpvt angmaq svng gvpnaq dvká:mòe. m 17 Yalòng nø kàdvtutshú pè Esaya taqkèní shø̀n yà:ngà kà dvhø̄m lúnlv́m dvpvt íe. Ang wa we nø, n 18 “Eyv̀ngnøng yapè nø Ngàí rvcv̀ng bǿngà we Ngà dvzømshú pè, Ngà nøt zømshø̀ng pè, Ngà shóngshøng pè íe. Ang svng nø Ngà Pvlàcè zv́ngāngò nø, A:ngí wv́ngzà dvcìrì kaq døngman tvrà dvtá lú:ngòe. o 19 Ang nø vsvng nvng gø màshvt, vhaq gø màhaqshì. Mvrìng tvràri taq gø Ang kà mvtáshi long. 20 Vdu vbóng we dang taq Ang mvjòr dv́ngte nø, Vyipshaq gūngzì svng nø A:ngí mvgiqò. Zv́m nø mvyǿ dǿ we svmi pvnāhǿng svng gø A:ngí mvmaqò. 21 Vsvng dvcìrì shvngbe nø Ang bø̀ng svng vlǿmshi longe,” wae.

Add new comment

2 + 12 =