Yaku ó Yohan dvgùng láshì we

Mati 20:20-28

20 Wedvgvp Zebedi chø̀mmè nø, angcè pèní nvng dì ráì nø Yesu kèní tiq pv̀n røtshìlv́m køt ngǿmshi nø Ang svng noqòe. fg 21 Yesuí, “Nà pà èshòng ma?” a:lòe. Wemèí Ang svng, “Nà móngdàn vdòng taq, ngàcè yapèní svng Nà vbàng pā tiq pè, vgwé pa tiq pè rúnglv́m vyā èzǿngāngà,” a:lòe. h 22 Yesuí vtà:ngò nø, “Nàní kapà èrøtshì we svng nàníí mèsháshò. Ngàí aqlv́m dv́nò we gwìn chv̀ng nàníí gø aq èngutshò ma?” a:lò nìnø, “Ngutshòe,” wae. i 23 Wervt A:ngí, “Ngà gwìn chv̀ng nø nàníí jø̀ngjǿngni aq rà longe. Inìgø Ngà vbàng pā vgwé pa taq rúng lúnlv́m vyā zílv́m pè nø Ngà mvǿngà. Ngà Vpèí kagǿ dvpvt dvgǿāò nìnø werì dvpvt wa íe,” a:lòe. 24 Yalòng dang wá tiqcé pèí tá bǿà kvt, angní nvm svng shv̀mná rí lú:ngì. j 25 Yesuí Ang yv́ng svng angmaq goa:tnà nø, “Rvgaq tø̀m taq øpshúrì nø bashà rì svng ø:pmò nø dù gàmzø̀ rìí gø, vmíng vkángí angmaq svng shvnā:lò we svng namaqí èshánønge. 26 Namaq nø wedø wáshì mvdaq. Namaq dvhø̀ taq ring mvyǿ we kagǿ ínìgø, ang nø dvzømshú lè wáshì ràe. k 27 Namaq dvhø̀ taq vgo wáshì mvyǿ gǿ nø, vshuq vzv̀ng wáshì ràe. l 28 Yalòng nø Vsvng Angcè pè Ngà wv́ngshø̀ng dø tiqdvchá íe. Ngà nø vsa:ngí leq dèzø̄mvt wv̄ng dø̀ng dakngà we mø̀í. Vsvng kaq dvzø̄mlv́m dvpvt nvng Ngà gø̀nshaq nø mvme gǿ dvpvt chutchv́ng dvpø̀ zíshìlv́m dvpvt mv̀ng dø̀ng dakngà we íe,” a:lòe.

Add new comment

1 + 0 =