Yerusalem vcat long we

Yerusalem vcat long we

Gvray Dvbu Shvnka

Luka 21:20-28

  Yerusalem wamà svng cìldø̀:ngí wānga:tnò we svng èyv̀ng bǿnøng dvgvp, wamà vcatlv́m rvtø̀ nø tvp níshì ráì we svng èshánøng. Wedvgvp, Yuda rvgaq v̄l vsvngrì nø shìgùng svng laq vtshì. Wamà vdòngø vl rì gø laq vtshì. Vdàm rvgaq v̄l vsvngrì gø wamà svng laqmvgòng. Kadø íe wani yalòng nø kàru taq vrūshaq rì shvngbe dvhø̄m lúnlv́m dvpvt, tvlē teqò we angnī íe.  Angni wenila taq, cv̀mré rívm rì nvng nōng dvcøqshì rì nø gvzà mvhøt longe. Kadø íe wani móng yalòng taq dvshà mvhøt vtv̄ng í longe. Bashà yarì mvdv̀m taq shv̀mná høp lòng tuq daqe. Angmaq nø shv̀mshvnaqí vtūngv̄me. Vsvng dvcì rì móng í dv́ngte kaq svng shv̀lv́m bǿòe. Wemvdv̀mø nø, weyv́ng kèní wv́ngzà angnī màdvgø:mò dv́ngte, Yerusalem nø wv́ngzà rìí lv̄m lú:ngòe. p Yesu vtv́ng daq we  Wedvgvp nv̀m, shvlá nvng kurniprì taq gø shálv́m dvtánshì daqe. Rvgaq tø̀m taq nø, nvmukdvra nvng timārì vhoshi we shaq kèní, nøt bùm weí, vsvngrì nø shvrāng mvrà:lò dø nøt shok longe.  Vrá vsvngrì nø, móng døngtáng taq bø̀nlv́m dv́nshì rì svng dvdv̄m dvshà nø svre weí nøt vmv́ng lú:ngòe. Pàwálv́m wani muqlàng rāmò jórnònggùn rì nø angmaq tvríshì we tvrà kení vshøtnvme.  Wekvt Vsvng Angcè Pè nø jórnònggùn nvng brimbrim shór dvgùng vtv̄ng nvngnvng, rvmøt tiq pù taq lāshì daq we svng angmaqí yv̀ng lú:ngòe.Yadv́ng pv̀n vhø̄m pv́ngshi long dvgvp nø, namaq gø̀nshaq chutchv́ng lunlv́m angni tvp níshì ráì rvtnø namaq nø vgo èngángshìnøng nø shaqshaq wa èca dánøng,” a:lòe.

Download:Audio icon for_28_nov.mp3

Add new comment

4 + 7 =

Please wait while the page is loading