Yerusalem Zvpòng svng di we

Yerusalem Zvpòng svng di we

1 Yuda móng kèní Antiok wamà svng vsvng tiqmaq dì daqì nø vnvm vchvngri svng yadø shvngø:tnòe. Namaq nø Moshi dvrá taq v̄l dø rvmø̄l vtóng mècv̀nnøng nìnø, namaqí gø̀nshaq mèlúnnøng, a:lòe. a 2 Polo nvng Barnaba ní nø angmaq nvng vtv̄ng kèní vzø̀ng nø dàràke bǿì nìnø, kà yalòng svng dvtøplv́m rvt, vnvm vchvng rìí Polo nvng Barnaba nvng angmaq kèní dvgádø tiqmaq svng, Yerusalemø vl we dvzv́rrì nvng shvngø̀mré shaqré shaqtvngri yv́ng svng dvzv́rlv́m rvcà:ngò nø, b 3 angmaq svng dvbúng bǿà. Fenishi nvng Samaria rvgaqgaq chàng wá mvná:mí, wv́ngzàrì vwv́ngshì ráì lòng angmaqí mvti mvni dvtáò yv́ng kèní, vnvm vchvngri shvngbe kaq gvzà dvbú dvzá:ròe. 4 Angmaq Yerusalemø tuqá:mí dvgvp, shvngø̀mrérì nvng dvzv́rrì nvng shvngø̀mré shaqré shaqtvng rìí angmaq svng vto bǿà nìnø, Gvrayí angmaq taqkèní wà bǿà rì shvngbe dvtáòe. c 5 Iwe, Farisi mvdò kèní kv́m vsvng tiqmaq rip lú:ngì nø, rvmø̄l vtóng cà:nò sórí, Moshi Dvrá gø cv̀nlv́m dvpvt wv́ngzàrì angmaq svng dvkv́m ràe, wae. 6 Wekvt dvzv́rrì nvng shvngø̀mré shaqré shaqtvngri nø, kà yalòng svng dak vràllv́m dvpvt dvkǿmshie.

Add new comment

1 + 3 =