Yesuí Ang coqcv́nrì hí zá:lò we

Yohan 13:16-20

Ngàí kàdøng v̄la:tnìni, vshuq nø angkàng mvdv̀m ring we mø̀í. Dvzv́r gø ang kaq dvzá:rò pè mvdv̀m ring we mø̀í. l 17 Yadv́ng pv̀n svng namaqí èshánøng nø, ècv̀nnøng nìnø, ìshøt ìgv̀n èlún lóngnønge. m 18 Namaq shvngbe svng shø̀n we mø̀í. Ngà rvcvngshìshaq rì svng Ngàí shángòe. Iwe Shànshér Kàru taq, ‘Ngà v́mpà vmpè ang híí Ngà svng pèlōnge,’ wa ciq dvhø̄mlv́m rvt íe. n 19 Wedø í long dvgvp, Ngà nø Kristu ǿngà we svng namaqí kv́mlv́m dvpvt, shini mvbø̀n ra dvgvp namaq svng Ngàí dvtáì we íe. o 20 Ngàí kàdøng v̄la:tnìni, Ngàí dvzv́rò gǿ svng vtoò gǿí nø Ngà svng nàtòng we íe. Ngà svng nàtòng gǿí nø Ngà dèzv́r dakngà pè svng vtōò we íe,” a:lòe.

Add new comment

7 + 8 =