Yesuí Ang coqcv́nrì nøt shvlø̀:mò we

Yohan 14:1-12

Namaq nøt mèdeshànøngni; Gvray kaq èkv́mnøng, Ngà svng gø èkv́mshà. a 2 Ngà Vpè chø̀m taq nø, v́lrà gvzà v̄le. Wedø màvl pà í nìnø Ngàí namaq svng vzv̀ng kèní dvtáì ni we íe. Kadø íe wani Ngà nø namaq dvpvt v́lrà dvgǿa nvng longvme. 3 Ngà longvm nø namaq dvpvt v́lrà dvgǿ dv́ng bǿngò kvt, Ngà vrá tiq kvt vtv́ng dak nø, Ngà vl yv́ngø namaq gø v́l lúnlv́m dvpvt, Ngàí namaq svng lù daqìe. b 4 Ngà v̄l yv́ng tuqvm we tvrà lòng nø namaqí èshánønge,” a:lòe. 5 Tomaí Ang svng, “Vkàngpèá, Nà kayv́ng svng èdivm we dv́ng nøngmaqí mvsháì nìnø, tvrà nø kadøwa lvsháì ni?” a:lòe. 6 Yesuí ang svng, “Ngà nø tvrà nvng dìng lòng nvng gø̀nshaq ǿngàe. Ngà taqkèní wa mø̀í nìnø, Vpè yv́ng svng kagǿí gø dí mvlú:nò. c 7 Namaqí Ngà svng èsháshà rvtnø, Ngà Vpè svng gø èshánønge. Akvt kèní kukaq namaqí Ang svng vsháshaq í nø, yv́ng gø vyv́ngshaq íe,” a:lòe. 8 Filipmí Ang svng, “Vkàngpèá, Vpè nøngmaq svng dètānshà, wekvt nø nøngmaq nøt shø̀:mìe,” a:lòe. 9 Yesuí ang svng, “Filipmá, Ngà nø namaq nvng yadv́ngte vlé dø à:lì we, nàí Ngà svng shini mèshánga ma? Ngà svng vyv́ngshaq gǿí nø Vpè svng vyv́ngshaq íe. Nàí kadøwa, ‘Vpè nøngmaq svng dètanshà,’ èwa ma? d 10 Ngà nø Vpè vdòng taq vl nø, Vpè gø Ngà vdòng taq vl we svng nà mèkv́m ma? Ngàí namaq svng shø̀nò we kàrì nø, Ngà nø:tní shø̀nò we mø̀í, Ngà vdòng taq vl pè Vpèí Ang bv̀nlì wàò we mv̀ng íe. e 11 Ngà nø Vpè vdòng taq, Vpè gø Ngà vdòng taq v̄le, wv̄ng kà svng èkv́mnøng. Mø̀íni Ngàí wv̀ng bǿngà we vtiqlv́m bv̀nlì rì rvtnø dvbvng Ngà svng èkv́mnøng.

Add new comment

1 + 0 =