Yesuí Ang coqcv́nrì nøt shvlø̀:mò we

Yohan 14:7-14

Namaqí Ngà svng èsháshà rvtnø, Ngà Vpè svng gø èshánønge. Akvt kèní kukaq namaqí Ang svng vsháshaq í nø, yv́ng gø vyv́ngshaq íe,” a:lòe. 8 Filipmí Ang svng, “Vkàngpèá, Vpè nøngmaq svng dètānshà, wekvt nø nøngmaq nøt shø̀:mìe,” a:lòe. 9 Yesuí ang svng, “Filipmá, Ngà nø namaq nvng yadv́ngte vlé dø à:lì we, nàí Ngà svng shini mèshánga ma? Ngà svng vyv́ngshaq gǿí nø Vpè svng vyv́ngshaq íe. Nàí kadøwa, ‘Vpè nøngmaq svng dètanshà,’ èwa ma? d 10 Ngà nø Vpè vdòng taq vl nø, Vpè gø Ngà vdòng taq vl we svng nà mèkv́m ma? Ngàí namaq svng shø̀nò we kàrì nø, Ngà nø:tní shø̀nò we mø̀í, Ngà vdòng taq vl pè Vpèí Ang bv̀nlì wàò we mv̀ng íe. e 11 Ngà nø Vpè vdòng taq, Vpè gø Ngà vdòng taq v̄le, wv̄ng kà svng èkv́mnøng. Mø̀íni Ngàí wv̀ng bǿngà we vtiqlv́m bv̀nlì rì rvtnø dvbvng Ngà svng èkv́mnøng. f Nøt shvlǿmshú dv́nāò we 12 Ngàí kàdøng namaq svng v̄la:tnìni, Ngà kaq kv́m gǿ à:ngí nø, Ngàí wv̀ngò bv̀nlì rì wà lú:ngòe. Yamvdv̀m té ring we bv̀nlì gø à:ngí wà lú:ngòe. Pàwálv́m wani Ngà nø Vpè yv́ng svng longvme. g 13 Vpè nø Angcè pè taqkèní ngø̀r dvgùng lúnlv́m dvpvt, Ngà bø̀ng taqkèní namaqí kapà èrøtnø̀ng nìgø welòng Ngàí wáa daqìe. h 14 Ngà bø̀ng taqkèní namaqí kapv̀n èrøtnø̀ng nìnø, wepv̀nni Ngàí wáa daqìe.

Add new comment

4 + 8 =