Yesuí Farisirì ngā:nò we

Yesuí Farisirì ngā:nò we

1 Yerusalem kèní dì daqì we Farisirì nvng dvrá svrarì mvdò kèní tiqmaq nø Yesu yv́ng dvkǿmshi ráì. a

2 Ang coqcv́nrì tiqmaq nø wur màsiqshi v́mpà vm we svng angmaqí yà:ngòe. b

3 (Kadø íe wani Farisirì nvng Yuda vsvng shvngbe gø, shaqrérì vtóng cà:nò nø, wur shvla dv̀ng wa màsiqshishaq nø v́mpà màvm dvr.

4 Gvt kèní lò ra nìgø, góng màzv́lshì nø angmaq v́mpà màvm. Vrá, gwìnrì, taqrì nvng mvshǿng taqrì svng zv́l rà we vtóng mvdv̀mø, dvgádø vtóng gø angmaqí cv̀nlv́m mvme pv̀n v̄le.)

5 Wekvt Farisirì nvng dvrá svra mvdòí Yesu svng, “Nà coqcv́nrì nø kadø í rvtnø shaqré vtóng màcv́nshaq, wur màsiqshi v́mpà vm ma?” wa rø:tnòe.

6 A:ngí angmaq svng, “Vní nøt ènøtnøng rìé, Esayaí namaq dang kà dvtu:tnò nø vrū yà:ngà kà nø jø̀ngjǿng lā vbóng dá:rì. ‘Vsvng yadvcìí nø, angmaq nònggø:pmí wa Ngà svng nàpǿng nø, angmaq nøt nø Ngà yv́ng kèní vsa:re. c

7 Angmaqí shvngø:tnò rì nø sv́ngzà cèrìí wàò we vtóng dvrá wa íe. Wervt angmaqí Ngà svng ènok lòng nø vshø̀ng màshǿng íe,’ wà yà:ngì.

8 Namaqí nø Gvray dvkv́mkà svng nø màcv́nshaq, vsvng vtóngrì lè ècv̀nnønge,” a:lòe.

9 A:ngí rá angmaq svng, “Namaq vtóngrì cv́n dvdønglv́m rvt, Gvray dvkv́mkà svng ngállv́m nø pàshaqí ni èzit ráshà.

10 Moshií nø, ‘Nvpè nvmè svng nàpǿò. Angpè angmè svng kà mvgv́m shø̀n gǿ nø, jø̀ngjǿng dvshí ràe,’ wa shø̀n yà:ngà. d

11 Iwe namaq nø, vsvng tiq gǿí angpè angmè svng, nàní svng zí rà lòng nø ngàí Gvray kaq shvrúng bǿngà,* wa nø la shø̀n kvt kèní nø,

12 angpè angmè svng wegǿí dvbvng mvràá:mì, èwànø̀nge.

13 Namaqí shèngøtnøng we vtóng laqyà rìí Gvray dvkv́mkà svng ècatnønge. Namaqí yadø cha we dvgádø gø mvme pv̀n èwànø̀nge,” a:lòe.

Add new comment

3 + 11 =