Yesuí Farisirì ngā:nò we

Marko 7:14-23 Yesuí Farisirì ngā:nò we

Wedá:ngí rá Yesuí vsvng loksokrì svng goò dá:ngí, “Namaq tiq gǿ nø tiq gǿí Ngà kà svng ètánøng nø, ècíngnøng.15 Vtv́ng lap kèní vsvng vdòng svng gòngvm lù:ngí nø, ang svng mvmv́ng mvshèr í dvzá:rò we mø̀í. Vsvng vdòng kèní léshì long lù:ngí mv̀ng nø ang svng mvshèr dvzá:rò we íe. e16 Vnà vdá gǿ nø laq tashi,” a:lòe.17 Yesu nø vsvng loksokrì yv́ng kèní léshì nø chø̀m vdòng gòng lú:ngì kvt, Ang coqcv́nrìí kàshvbóng welòng dang Ang svng rø:tnòe.18 Yesuí angmaq svng, “Namaq gø wedv́ngte ni cíngrál nøt mèv̀lnøng ma? Vtv́ng lap kèní vsvng góng vdòng svng gòngvm lù:ngí nø vsvng kaq mvshèr dvzá:rò we mø̀í we svng mèshánøng ma?

19 Pàwálv́m wani welòng nø ang nøt vdòng svng gòngvm we mø̀í, puqwá vdòng svng zv́ngshìvm nø, léshìrà yv́ng kèní rá léshivm we íe,” a:lòe. (Yesu yadø wa lòng nø, v́mlv́m í dv́ngte nø shèr we íe, wa kà íe.)20 A:ngí rá, “Vsvng tiq gǿ vdòng kèní léshì lōng lù:ngí mv̀ng nø vsvng kaq mvshèr dvzá:rò we íe.21 Kadø íe wani vsvng nøt vdòng kèní bung long rì nø; màshvla dø dvdā:mò we, dvchap we, mvmv́ng mvshèr we, kø we, vsvng shvt we,22 mvlá we, nøt mvgv̄m we, yùm we, mvhaq we, neza we, dvsíkà shø̀n nø gvzv̀m we, dvshv́ngshì we, svnggvlang wáshì we;23 yadv́ng pv̀n shvngbe nø vsvng vdòng rv́m kèní léshì long nø, vsvng kaq mvshèr dø í dvzá:ròe,” a:lòe.

Add new comment

1 + 0 =