Yesuí Galili rvgaq bv̀nlì pà:ngò nø vsvng vbì pè gōò we

Yesuí Galili rvgaq bv̀nlì pà:ngò nø vsvng vbì pè gōò we

Yesuí Galili rvgaq bv̀nlì pà:ngò nø vsvng vbì pè gōò we

14 Yohan svng róng bǿà mèpvng, Yesu nø Galili rvgaq svng dì ráì nø, Gvray Dvbùshv̀ngkà dvsha:ngò sórí, l 15 “Angni vhø̄m ráì, Gvray móngdàn gø tvp níshì daqì. Nøt èlíngshìnøng nø, Dvbùshv̀ngkà svng èkv́m ránøng,” a:lòe. m 16 Galili tìnúng shvnvngnvng Yesu di dvgvp, Simon nvng Anderu angnínvm nø, ngà vkwìke vsvng í rvtnø tìnúng taq shǿmgún dvgupke da we A:ngí yv̀ng bǿà. n 17 Wekvt Yesuí angní svng, “Ngà mèpvng ècv̀n ráshì. Ngàí nàní nø vsvng vkwíshú wáshì dvzv́rlv́m íe,” a:lòe. o 18 Wela:ngí angní nà:mí shǿmgún rì ca la:ngò nø, Ang mèpvng cv̀n bǿà. 19 Vzv̀ng kaq tiq ramcè dìám dvgvp kùngshí vdòngø shǿmgún rì dvceshi we Zebedi angcè Yaku nvng angnv̄m pè Yohan svng A:ngí rá yv̀ng bǿà. 20 Wekvt A:ngí angnínvm svng chàng goò nìnø, angní nà:mí gø angpè Zebedi svng lv̀ngzv̄ng rì nvng tiqdø kùngshí vdòngø ca la:ngò nø, Ang mèpvng cv̀n bǿà.

Add new comment

12 + 3 =