Yesuí shvngøt we júrøtkà

Namaq vjú èrøtnø̀ng dvgvp, wv́ngzàrì røt dø kàciq màdá batnì battv́ng mènànínø̀ngni. Angmaqí nø, kà gvzà luq dø èrøt kvt wa Gvrayí táā dae, lá:nòe. d 8 Wervtnø̀ angmaq taq mècv̄nshìnø̀ngni. Kadø íe wani namaqí Nvpè svng shini mèrøtnø̀ng dvgvp kèní ni, namaq kapà èrànøng we A:ngí vsháshaq íe.e Yesuí shvngøt we júrøtkà 9 Wervtnø̀ namaq vjú èrøtnø̀ng dvgvp yadø èrøtnø̀ng:

Muqlàng taqlap èvlpè nøngmaq Vpèá, Nà bø̀ng svng shànshér dø vpǿ laq sháì. 10 Nà móngdàn laq tuq daq. g Muqlàng taqlapmø Nà nøt í lòng dø, rvgaq tø̀mø gø laq í daq. 11 Ni vrv̀m nøngmaq ràì we v́mpà, dèni gø nøngmaq svng èzí daqshà.

12 Nøngmaq svng nàléì rì kaq h nøngmaqí chutnāì dø, nøngmaqí vléì rì gø èchutnāshà. 13 Dvløt rā yv́ng nøngmaq mèshø̄lshàni, mvgv̄m màshvla lòng kèní nøngmaq svng shèlutshà. i (Kadø íe wani móngdàn gø, jórnònggùn nvng dvgùng gùngshv̀ng nø, dvciq lvpat Nàò èíāe, Yadø laq í daq,)

Namaq vjú èrøtnø̀ng dvgvp, wv́ngzàrì røt dø kàciq màdá batnì battv́ng mènànínø̀ngni. Angmaqí nø, kà gvzà luq dø èrøt kvt wa Gvrayí táā dae, lá:nòe. d 8 Wervtnø̀ angmaq taq mècv̄nshìnø̀ngni. Kadø íe wani namaqí Nvpè svng shini mèrøtnø̀ng dvgvp kèní ni, namaq kapà èrànøng we A:ngí vsháshaq íe.e Yesuí shvngøt we júrøtkà 9 Wervtnø̀ namaq vjú èrøtnø̀ng dvgvp yadø èrøtnø̀ng: f ‘Muqlàng taqlap èvlpè nøngmaq Vpèá, Nà bø̀ng svng shànshér dø vpǿ laq sháì.

10 Nà móngdàn laq tuq daq. g Muqlàng taqlapmø Nà nøt í lòng dø, rvgaq tø̀mø gø laq í daq. 11 Ni vrv̀m nøngmaq ràì we v́mpà, dèni gø nøngmaq svng èzí daqshà. 12 Nøngmaq svng nàléì rì kaq h nøngmaqí chutnāì dø, nøngmaqí vléì rì gø èchutnāshà. 13 Dvløt rā yv́ng nøngmaq mèshø̄lshàni, mvgv̄m màshvla lòng kèní nøngmaq svng shèlutshà. i (Kadø íe wani móngdàn gø, jórnònggùn nvng dvgùng gùngshv̀ng nø, dvciq lvpat Nàò èíāe, Yadø laq í daq,)’* wa èrøtnø̀ng.

14 Vsa:ngí nàlévtnøng we svng namaqí èchutnānø̀ng kvt nø, muqlàng taqla:pmò namaq Nvpèí gø, namaq svng èchutna daqnø̀nge. 15 Vsa:ngí nàlévtnøng we svng namaqí mèchutnānøng kvt nø, namaq Nvpèí gø namaqí nàlénøng rì svng mèchutna daqnø̀ng.

Add new comment

2 + 0 =