Yesu dvbù we

Yesu dvbù we

Gvray Dvbu Shvnka

Luka 10:21-24

 Wervtø̀ taq Yesu nø Shànshér Pvlàcè vdòngø dvbù nø yadø wae. “Vpèá, muqlàng rvgaq Angkàng pèá, Nà svng oqà. Pawá wani yadv́ng pv̀n nø gvcvt vdárì nvng cíngrálnøt gōngrì kèní Nàí èmáò nø, sv̀ngshv́r cèrì svng lè dèta:nòe. Íe, Vpèá, yalòng nø Nà èwv́mshì lòng íe. Vl dv́ngte shvngbe nø Vpèí Ngà svng tvleshaq íe. Vpèí wa mø̀í nìnø, Angcè Pè kagǿ í we sháò vsvng màvl. Vrá Angcè Pè nvng Angcè Pèí dvta:nò rìí wa mø̀í nìnø Vpè kagǿ í we sháò vsvng màvl,” wae. Wekvt Ang lv́m poshì nø, coqcv́nrì svng mvyø̀:ní a:lò we nø, “Namaqí èyv̀ngnø̀ng rì yadv́ng pv̀n svng yv́ng lú:nò we nē rì nø ìshøt ìgv̀n v̄le.  Kadø íe wani Ngàí v̄la:tnìni, namaqí èyv̀ng bǿshà rì svng nø kàdvtutshúri nvng koqkv́m rì mvmeí yv́ng mvyǿ we, yv́ng mvlún yà:ngò; namaqí ètá bǿshà rì svng tá mvyǿ we ínìgø tá mvlún yà:ngò,” a:lòe.

Add new comment

12 + 0 =