Yesu dvtánshì we

Yesu dvtánshì we

Gvray Dvbu Mongka

Yohan 21:1-14

Yesu dvtánshì we
1 Yadv́ng pv̀n mèpvng Yesu nø, Tiberia tìnúng yv́ng coqcv́nrì svng vrá tiq kvt dvtánshìe. Dvtánshì lòng nø yadø íe. 2 Simon Piter nvng Didimu tǿò pè Toma nvng Galili móng Kana rvwá pè Nataniel nvng Zebedi angcè pèní nvng Ang coqcv́n dvgá vní pè gø tiqdø v̄l ke, a 3 Simon Piterí angmaq svng, “Ngà nø ngā gøpkengvme,” a:lòe. Angmaqí ang svng, “Nøngmaq lvngà gø nà nvng dìlv́m íe,” a:lòe. Angmaq nø kùngshí taq zv́ngshìá:mì. Weyaq nø angmaqí pàgø gøp mvlú:nò. 4 Gá daqì dvgvp, Yesu nø tì vdàm pa ripme. Inìgø coqcv́nrìí nø Yesu í we màmvshá:lò. b 5 Wekvt Yesuí angmaq svng, “Cv̀mré rìé, ngā tvp mèlúnnøng ma?” a:lòe. Angmaqí, “Mvlú:ni,” wa vtá:nòe. c 6 Wekvt A:ngí angmaq svng, “Kùngshí vbàng pa svng shǿmgún dègupnø̀ng, wekvt ngā èlún daqnø̀nge,” a:lòe. Angmaqí shǿmgún dvgup bǿà nìnø, shv́l gø mvdá:ngò høq ngā gvzà lún bǿà. d 7 Wekvt Yesu shóngshì we coqcv́n pèí Piter svng, “Vkàngpè lvíni,” a:lòe. Wekvt Simon Piterí, Vkàngpè í we tá bǿà chàng, ang góngsér írvt, ang mvdv̀m bèlaqí dvchvtshi nø, tìnúng vdòng svng dvgupshìá:mì. e 8 Coqcv́n wápèla nø, ngā dv̀n í we shǿmgún shà:lò sórí, kùngshícè taq rvpshia:tnì. Kadø íe wani angmaq nø tìrìn kèní gvzà màsar, tvné vní yá rvdùng dv́ngte wa íe. 9 Vdàm svng angmaq kvngshì lú:ngì kvt, weyv́ngø shø̀l svmi taq, ngā gø, zidòng gø dvgángshaq v̄l da we angmaqí yà:ngòe. 10 Yesuí angmaq svng, “Namaqí akvt ègøp bǿshà ngā taqkèní tiq gola èlùvtnøng,” a:lòe. 11 Wekvt Simon Piter nø kùngshí svng zv́ngshiá:mì nø, ngākàng tiqyá pùngwàcé vshø̀m go dv̀n vdeq we, shǿmgún long vdàm kaq shvla:tnà. Ngā wedv́ngte luq nìgø, shǿmgún lòng nø mvdíng. 12 Yesuí angmaq svng, “Sháng v́mpà èv́m ránø̀ng,” a:lòe. Ang nø Vkàngpè í we sháò rvtnø, coqcv́nrì tiq gǿí gø, “Nà nø kagǿ èíe?” wa nø røt mvkā:mò. 13 Wekvt Yesuí zidòng nvng ngā lùò nø̀ angmaq svng zíòe. f 14 Yalòng nø Yesu shìyv́ng kèní zun lú:ngì mèpvng, coqcv́nrì svng Ang dvtanshì we vshø̀m kvt wakvt íe.

 

Download:Audio icon april17.mp3

Add new comment

1 + 4 =