Yesu nø bìmrøng mvdø̀ng í we

Yesu nø bìmrøng mvdø̀ng í we

1 “Ngà nø Bìmrøng mvdø̀ng ǿngàe. Ngà Vpè nø vshv́ngshú pè íe. a 2 Ngà vdòng taq caqshì nìgø angshí mvzí we dvgv̀ng í dv́ngte svng A:ngí tu:tnò nø, angshí zí we dvgv̀ng í dv́ngte nø, angshí té zílv́m rvt A:ngí dvshè:ròe. b 3 Namaq nø Ngàí shø̀nò we Mòngkà rvtnø akvtni èshèrv́mshà. 4 Namaq nø Ngà vdòng taq èv̀lnøng; Ngà gø namaq vdòng taq v̀llv́m íe. Angrø̄ng taq mvcaqshi we dvgà:ngí nø angshí zí mvlú:nò dø, namaq gø Ngà vdòng taq v́ldv̀ng mèwànøng kèní nø, angshí mèzí lóngnøng. 5 Ngà nø bìmrøng ǿngàe, namaq nø dvgv̀ngrì èínønge. Ngà vdòng taq v̄l nø Ngà gø ang vdòng taq vl we wegǿ mv̀ng nø angshí gvzà zíe. Pàwá wani Ngà taq mècaqshìnø̀ng nìnø namaqí pà gø wá mèlúnnøng. c 6 Ngà vdòng taq màvl gǿ nø dvgv̀ng dø gur bǿò nø shúngvme. Werì svng mvshù:mò nø svmi svng gur bǿò nø vkatnvme. d 7 Namaq nø Ngà vdòng taq v́l dv̀ng èwànø̀ng nø, Ngà kà gø namaq vdòng taq vl kvt kèní nø, namaq èshòngnøng we kapà gø èrøtshìnøng; wekvt namaq svng èzí daqnø̀nge. e 8 Namaq nø angshí gvzà èzínøng we yalòng kèní Ngà Vpè ngø̀r dvgùng shvring lú:ngòe. Welòng kèní namaq nø Ngà coqcv́n jǿng èínøng we dvtánshì longe.

Add new comment

13 + 4 =