Yesu nø gø̀nshaq zidòng í we

Yohan 6:52-59

Wervtnø̀ Yuda vsvng rì nø tasv̀ng vzø̀ng sórí, “Yapèí kadøwa Ang sha nø nøngmaq svng dvkélv́m èwàì má?” wae. b 53 Wervtnø̀ Yesuí yadø a:lòe. “Ngàí kàdøng v̄la:tnìni, namaq nø Vsvng Angcè pè Ang sha mèkénøng, Ang shvwi mèaqnøng nìnø namaq vdòng taq gø̀nshaq màvl. 54 Ngà sha ke nø Ngà shvwi aq vsvng wegǿ nø dvciq lvpat gø̀nshaq v̄le. Vrá, tìsi lv̀ngdø̀m ni taq Ngàí wegǿ svng dvzunlv́m íe. 55 Pàwá wani Ngà sha nø v́mlv́m mvdø̀ng íe; Ngà shvwi gø aqlv́m mvdø̀ng íe. 56 Ngà sha ke nø Ngà shvwi aq vsvng wegǿ nø, Ngà vdòngø v́l dø̄ng nø, Ngà gø ang vdòngø v́l dønge. c 57 Cúnshi pè Vpèí Ngà svng dèzv́r dakngà nø, Vpè taq kèní Ngà gø cúnshø̀ng dø tiqdvchá, Ngà svng èvm we wegǿ gø welòng døni Ngà taqkèní cúnshìlv́m íe. 58 Yalòng nø muqlàng kèní la daqà we zidòng lòng íe. Nvkop nvkàng maq nø Manna v̄m nìgø shì yà:ngì. Inìgø zidòng yalòng vm gǿ mv̀ng nø dvciq lvpat cúnshìlv́m íe,” a:lòe. 59 Yadv́ng pv̀n nø Yesuí Kapernum mvrìng júrøt chø̀m taq shvngø:tnò dvgvp shø̀n yà:ngà rì íe.

Add new comment

1 + 8 =