Yesu Nx Bungka Chip i we Dvbu Shvng Mongka

Ngàí kàdøng namaq svng v̄la:tnìni, vyv̀ng wáng vdòng svng, bv́ngkà chit kèní mvgòng nø, shø̀ngshang tiq chit kèní rvlv̀ng ra we wegǿ nø vkǿ nvng tø̄lv́mshú íe. 2 Bv́ngkà chit kèní gòng ra gǿ mv̀ng nø vyv̀ngrì svng roqò gǿ íe.

3 Ang svng nø bv́ngkà vsóngshú gǿí bv́ngkà tánāòe; vyv̀ngrì gø ang kà tae; A:ngí nø ang vyv̀ngrì bø̀ng tǿò sórí goò nø vtv́ng lap svng shø:lòe. 4 Angò rì shvngbe léshì dvzá:rò dá:ngí, angmaq vzv̀ngzv̀ng ang di nø, vyv̀ngrìí ang kà zaò rvtnø, ang mèpvng cà:nòe.

5 Iwe màmv́r gǿ mèpvng nø angmaqí mvcà:nò, dvshàshà lè ang yv́ng kèní vtnvme. Pàwá wani angmaqí màmv́r rì kà svng màmvshá:lò,” a:lòe. a 6 Kàshvbóng yalòng Yesuí angmaq svng shø̀:nò we ínìgø, A:ngí shø̀:nò kàrì nø kapà svng shø̀:nò we angmaqí mvcí:ngò.

7 Yesuí angmaq svng vrá tiq kvt yadø a:lòe. “Ngàí kàdøng v̄la:tnìni, Ngà nø vyv̀ng bv́ngkà lòng ǿngàe. c 8 Ngà vzv̀ngzv̀ng di ráì dv́ngte shvngbe nø vkǿ nvng tø̄lvmrì íe. Iwe vyv̀ngrìí nø angmaq kà mvtáāò. d 9 Ngà nø Bv́ngkà chit lòng ǿngàe. Ngà taqkèní gòng ra vsvng kagǿ ínìgø gø̀nshaq shvlut we lún nø, góng mvnshì lé mvnshì sórí shønriqtø̀m lávm lún lú:ngòe. e

10 Vkǿ nø, kǿ gø kø nø, shvt gø shvt nø catnv́mlv́m dvpvt wa mø̀í nìnø mvdi ra. Ngà mv̀ng nø, angmaq kaq gø̀nshaq lún dvzv́rlv́m dvpvt nvng dvnglún lún dvzv́rlv́m dvpvt dø̀ng dakngà.

Add new comment

4 + 3 =