Yesu Nx gxnshaq zidong i we

Yesu Nx gxnshaq zidong i we

Gvray Dvbu Mongka

Yohan 6:35-40

Wekvt Yesuí angmaq svng, “Ngà nø gø̀nshaq zidòng lòng ǿngàe. Ngà kaq di ra vsvng wegǿ nø kadvgvp gø svrí mvshì long; Ngà svng kv́m gǿ ang gø, dvciqciq mvbál long. n 36 Iwe Ngàí v̄lvpshà dø namaqí Ngà svng èyv̀ngshà nìgø, mèkv́msha. o 37 Vpèí Ngà svng èzøngvt dv́ngte nø Ngà yv́ng svng di rae. Ngà svng di ra dv́ngte svng nø, kadø ínìgø Ngàí mvgurò. p 38 Kadø íe wani muqlàng kèní Ngà lángshø̀ng dakngà lòng nø, Ngà nøt cv́nshìlv́m dvpvt mø̀í; Ngà svng dèzv́r dakngà pè Ang nøt cv̀nlv́m dvpvt íe. q 39 Ngà svng dèzv́r dakngà pè Ang nøt nø, A:ngí Ngà svng vzíshaq dv́ngte shvngbe, tiq gǿ gø màshvmv́ngò dø lv̀ngdø̀m angni taq angmaq svng Ngàí dvzunlv́m yalòng íe. r 40 Kadø íe wani, Angcè pè svng yà:ngò nø, kv́m vsvng gǿ vrv̀m nø dvciq lvpat gø̀nshaq lúnlv́m, yalòng mv̀ng Ngà Vpè Ang nøt íe. Vrá, tìsi lv̀ngdø̀m ni weni taq Ngàí ni wegǿ svng dvzunlv́m íe,” a:lòe.

 

Download:Audio icon april29.mp3

Add new comment

2 + 2 =