Yesu tv́n tiq kvt di daq we

 Yesu tv́n tiq kvt di daq we

Gvray Dvbu Shvnka

Luka 17:20-25

Tiq kvt nø Farisirìí Gvray móngdàn nø kadvgvp tuq daqe má, wa røtna:tnà rvt Yesuí vtà:ngò nø, “Gvray móngdàn nø nēí yv́ngshì dø tuq daq we mø̀í.  Vsàngí, ‘Eyv̀ngnøng, yayv́ng íe;’ mø̀ínī, Kulà, kuyv́ng íe; wa nø gø mvshø̀na:tnò. Pàwálv́m wani Gvray móngdàn nø namaq dvhø̀ taqni v̄le,” a:lòe. A:ngí rá coqcv́nrì svng, “Namaq nø Vsvng Angcè Pè angni rì taqò tiq ni svng yv́ng mèyǿnøng nìgø yv́ng mèlún lóngnø̀ng we angni tuq rae. Wedvgvp vsa:ngí namaq svng, ‘Eyv̀ngnøng, kuyv́ng íe;’ ‘Yalà, yāyv́ng íe,’ èv̄lvtnøng nìgø, mèbúngnøngni, angmaq mèpvng gø mècv̀nnøngni.  Kadø íe wani muqcøn còngmè vlapshì dvgvp nø muqlàng tiq tōng kèní dvgá tiq tōng høq gáv̄m dø tiq dvchá, Vsvng Angcè Pè di daq we angni taq gø welòng dø í daqe.  Iwe, Ngà nø dvshà mvhøt lv́m mvme pv̀n shini vhǿmò nø, yamvril cèrìí èngál we vzv̀ng vhǿm rànge. n

Download:Audio icon nov14.mp3

Add new comment

2 + 9 =

Please wait while the page is loading