Yesu tv́n tiq kvt di daq we

Yesu tv́n tiq kvt di daq we

Gvray Dvbu Shvnka

Luka 17:26-37

Nowa angni taq kadø í yà:ngì nìnø, Vsvng Angcè Pè Ngà angni taq gø welòng dø tiqdvchá í daqe.  Nowa nø shø̀chø̀mdø̀ng vdòng svng zv́ngshìá:mì høq, angmaq nø v̄m nø aq nø, zvmì lūshì nø zvmì shvrúngv̄m nø wáshì dvgvp tìnv̀m zø̀r lú:ngì weí angmaq shvngbe svng shvmv́ng bǿà.  Lot angni taq kadø í yà:ngì nìnø, wedøni í daqe. Wedvgvp gø angmaq nø v̄m aq nø, wv̄nshi nø nv̄mv̄m nø, kvtnvm nø chø̀m wáshì nø v̀l yà:ngì, Wedø ínìgø Lot nø Sodom wamà kèní búngá:mì ni taqni, muqlàng kèní svmi nvng gàn dvzaq daqà weí angmaq shvngbe vkat yà:ngì. Vsvng Angcè Pè dvtánshì daq we angni taq gø wedø tiqdvchá í longe. 31 Weni taq chø̀m mvdv̀m lap v̄l gǿ nø, chø̀m vdòngø v́lāò we ang dvrèrì lushìlv́m laq mvlāshi. Hv́ng rvmá taq v̄l rì gø chø̀m svng laq mvlō.Lot ang chø̀mmè kadø í yàng lòng svng dvdv̄m nàshatnøng. 33 Vdè gø̀nshaq svng chv́ngshì mvyǿ gǿ nø, gø̀nshaq vmvngvme. Ang gø̀nshaq màmvpáshi gǿí nø gø̀nshaq shvlut we lún lú:ngòe. Ngàí v̄la:tnìni, weyaq taq yøprà tiq lòng taq vsvng vní gǿ vl nìnø, tiq gǿ svng vbūn bǿò nø tiq gǿ svng nø làng ráòe.  Svmaré vní mè tiqdø loklv̄ng jøkngv̄m dvgvp, tiq mè svng vbūn bǿò nø tiq mè svng nø làng ráòe.  (Rvmá hv́ng taq lvngàré vní pè vl we, tiq gǿ svng nø vbūn bǿò nø tiq gǿ svng nø làng ráòe,” a:lòe.)*  Wekvt coqcv́nrìí Ang svng, “Vkàngpèá, yadv́ngte nø kayv́ngø í longe?” a:lòe. A:ngí angmaq svng, “Shì vnàng kayv́ng vyálshì nìnø, làngdø̀ngmè rì gø weyv́ng svng ni mvngūshì daqe,” a:lòe.

Download:Audio icon nov15.mp3

Add new comment

8 + 2 =

Please wait while the page is loading