Yesu vjú røtkà

Mati 11:25-27

Wekvt Yesuí, “Muqlàng rvgaq Angkàng pè Vpèá, Nà svng oqà wv̄nge. Kadø íe wani, yadv́ng pv̀n nø zitnøt rálnøt vl rì nvng gvcvt paqzí vl rì taqkèní Nàí èmáò nø, cv̀mré rì* svng lè dètan daqà. tu 26 Íe, Vpèá, Nà èwv́mshì we nø yadøni ílv́m lòng ni íe. 27 Vl dv́ngte shvngbe nø Vpèí Ngà svng tvleshaq íe. Vpèí wa mø̀í nìnø, Angcè pè svng sháò vsvng tiq gǿ gø màvl. Vrá, Angcè pè nvng A:ngí dvtánā mvyǿ gǿ wegǿí wa mø̀í nìnø, Vpè svng sháò vsvng tiq gǿ gø màvl,” wae.

Add new comment

1 + 4 =