Yesu zun lú:ngì we

Yesu zun lú:ngì we

Gvray Dvbu Mongka

Mati 28:1-10

Yesu zun lú:ngì we
1 Narni vlēá:mì nø mèpvng nár nv̀mlat ni taq gá daqì dvgvp, Makdala Mari nvng Mari wádø tiq mè nø, dvgv̀m yv́ng nvng dì ráì. a 2 Chvnvnv́n rvgaq gvzà vnānshi lú:ngì nø Vkàngpè Ang dvzv́r nø muqlàng kèní lāshì daqì weí dvgv̀m shø lóngkø̀m gø̀m svng a:ngí kukaq tvriò dá:ngí wemvdv̀mø runge. 3 Ang mv̀rshv̀m nø muqcø̄n còngmè dø íe. Ang gwálv́m gø tvwv̀n døni mùnge. b 4 Vsù:ngò we cìlcèrì gø shérvkaq svre weí nipnip vdv̀ná:mì nø, shì vsvng dø vhúlá:mì. 5 Wekvt muqlàng dvzv́r pèí svmaré mèní svng, “Mèsèreshini. Nàníí nø wurgang taq vtaqa:pmà pè Yesu svng èláshò we ngàí shángòe. 6 Ang nø yayv́ng màvl. A:ngí èv̄lvpsha dø, Ang nø zuná:mì. Ang svng vyàla:pmà yv́ng èyv̀ngvtshò lè! c 7 Cancan èdishì nø Ang coqcv́nrì svng, ‘Ang nø shì yv́ng kèní zuná:mì. Ang nø namaq vzv̀ngzv̀ng Galili rvgaq svng di dae. Namaqí weyv́ngø Ang svng èyv̀ng bǿnø̀nge,’ wa nø dètáv́mshò. Ngàí nàní svng v̄lshi kà mèsøngshò,” a:lòe. d 8 Wekvt angní mvzè nø svré gø svre nø dvbú gø vtv̄ngkèní dvbù sórí, coqcv́nrì svng wekà dvtálvm dvpvt dvgv̀m rvgaq kèní cancan vtv́ng nø kvlv̀ngá:mì. 9 Ku, Yesuí angní mvzè svng vhǿma:tnà nø angní svng, “Pamvra,” a:lòe. Wekvt angníí Ang hí svng kvpzø̀:mò nø køt ngǿmshi noqòe. 10 Yesuí angní svng, “Mèsèreshini; Ngà vnvm vchv̄ng rì svng, Galili rvgaq svng nàtv́ngv́mnøng, weyv́ng angmaqí Ngà svng èyv̀ng longe, èvl bǿshò,” a:lòe. e
 
 
 

 

Add new comment

8 + 4 =