Yesu zun lú:ngì we

Yesu zun lú:ngì we

1 Wenár nv̀mlat ni taq, shini mvgá dvgvp, Makdala Mari nø lóngdùng dvgv̀m yv́ng svng sháng mvgágá dìá:mì kvt, dvgv̀m shø̄ lóng gø̀m vlúshaq í da we svng yv̀ng bǿà. a 2 Wervt ang kvlv̀ngá:mì nø, Simon Piter nvng Yesu shóngshì we coqcv́n pè yv́ng svng tuq ráì nø, “Dvgv̀m kèní angmaqí Vkàngpè svng lùa:pmà, kayv́ng gv̀la:pmà we nøngmaqí mvsháì,” wa angni lvngà svng dvtáòe. b 3 Wervt Piter nvng coqcv́n wepè búngá:mì nø dvgv̀m svng dìá:mì. 4 Angní lvngà tiqdø kvlv̀ngá:mì we, coqcv́n wepèí Piter svng dvjunke bǿà nø, dvgv̀m yv́ng ang vzv̀ng tuqá:mì. 5 Ang ngúshì nø dvjaqò nìnø, laqtūnri wa vyálshì we yà:ngòe. Inìgø vdòng rv́m svng nø ang mvgòng. 6 Simon Piter nø ang mèpvng tuq ráì kvt lóngdùng dvgv̀m vdòng svng gòngá:mì. Wekvt laqtūnri wa vyálshì da we nvng, 7 Yesu vgo møqò we paqzit dùng gø, laqtun rì nvng tiqyv́ngø mø̀í dø, rvdulshaq shènv̀ng zin we svng à:ngí yà:ngòe. c 8 Dvgv̀m svng vzv̀ng tuq bǿì we coqcv́n wepè gø gòngá:mì nø yv̀ng bǿà rvt kv́m bǿì.

Add new comment

5 + 11 =