Yohaní Yesu dang shvkse wàò we

Mòngkà nø nv̀mlat nv̀mpv́ngø àv́lshaq íe. Vrá, Mòngkà nø Gvray nvng tiqdø àv́lshaq í nø, Mòngkà nø Gvray ni íe. Mòngkà nø nv̀mlat nv̀mpv́ngø Gvray nvng tiqdø àv́lshaq íe.Rvgaq nø ang kà taq kèní pv́n yà:ngà we ínìgø rvgaq tø̀m svng Ang dì daqì kvt rvgaqí Ang svng mvsháò.ang svng rø:tnò nø, “Wedø ini, nà nø Kristu wepè gø mèí, Eliya gø mèí, Kàdvtutshú wepè gø mèí nìnø, nàí pàwálv́m tìløp èløpmaòe?” a:lòe. Yohaní angmaq svng vtà:ngò nø, “Ngàí nø tì taq tìløp løpmangòe. Namaqí mèshánøng we tiq gǿ nø namaq dvhø̀ø ripme. Ang nø ngà mèpvng dìlv́m vdv́nshaq pè í nø, ngà nø Ang híshvnam sv̄nhǿng pǿnālv́m gø màpǿng,” a:lòe. Yadv́ng pv̀n nø Yordan tì kupa Betani rvwá Yohaní tìløp løpmaò yv́ng í yà:ngì.x Gvray Vyv̀ngcè Mèpvng ni taq, Yesu nø ang yv́ng svng di ráì we Yohaní yv̀ng bǿà nø, “Eyv̀ngnøng, rvgaq tø̀m mvrà lúashú pè Gvray Ang Vyv̀ngcè nø yapè íe! ‘Ngà mèpvng di daq pè Ang nø ngà mvdv̀m té ring pè íe, wvng nø shø̀nò pè nø yapè ni íe. Kadø íe wani Ang nø ngà màvl vzv̀ng kèní àv́lshaq í yà:ngì.

Add new comment

1 + 1 =