Yohaní Yesu dang shvkse wàò we

John 1:19-28

Yohaní Yesu dang shvkse wàò we

19 Yuda vsvng rìí Yerusalem kèní shvrúngshúri nvng Lewirì Yohan yv́ng svng dvzá:rò nø, “Nà nø kagǿ èíe?” wa røt bǿà kvt, Yohan nø yadø shvkse wáshìe. q 20 Ang nø mvmāshì dèdè shǿnshì nø, “Ngà nø Kristu mvǿngà,” wae. r 21 Wekvt angmaqí, “Ini, kagǿ èíe? Eliya èí ma?” wa rø:tnò kvt à:ngí, “Mvǿngà,” a:lòe. “Kàdvtutshú tiq pè èí ma?” a:lò kvt à:ngí, “Mvǿngà,” a:lòe.

s 22 Wervt angmaqí, “Nøngmaq svng dèzv́rvtsha rì svng kà vwv̀nglv́m dvpvt, nà nø kagǿ èí ma? Nà vdè nø kadø èvlshìe ma?” wa rø:tnòe. 23 Wekvt Yohaní, “Kàdvtutshú Esayaí shø̀n yà:ngà dø, ‘Vkàngpè tvrà mèdóngānøng,’ wa nø, rvgaq mvgūng móngø vkiq we kàshaq nø ngà ǿngàe,” a:lòe. t 24 Vrá, Farisi mvdò kèní dvzv́rshaq tiqmaqí, 25 ang svng rø:tnò nø, “Wedø ini, nà nø Kristu wepè gø mèí, Eliya gø mèí, Kàdvtutshú wepè gø mèí nìnø, nàí pàwálv́m tìløp èløpmaòe?” a:lòe.

u 26 Yohaní angmaq svng vtà:ngò nø, “Ngàí nø tì taq tìløp løpmangòe. Namaqí mèshánøng we tiq gǿ nø namaq dvhø̀ø ripme. v 27 Ang nø ngà mèpvng dìlv́m vdv́nshaq pè í nø, ngà nø Ang híshvnam sv̄nhǿng pǿnālv́m gø màpǿng,” a:lòe. w 28 Yadv́ng pv̀n nø Yordan tì kupa Betani rvwá Yohaní tìløp løpmaò yv́ng í yà:ngì.

Add new comment

8 + 2 =