Yona mvshv́l pvrá

Yona mvshv́l pvrá

Yona mvshv́l pvrá

Wekvt, dvrá svrarì nvng Farisirì tiqmaqí Ang svng, “Svra pèá, Nà taqkèní shálv́m mvshv́lpvrá tiq lòng nøngmaq yv́ng mvyǿìe,” a:lòe. z 39 A:ngí angmaq svng a:lò nø, “Mvgv̄m nø dvchap mvrà wa mvrīl cèrìí nø, shálv́m mvshv́lpvrá wa láòe. Wedø ínìgø kàdvtutshú Yona ang mvshv́lpvrá wa mø̀í nìnø, angmaq svng dvgá shálv́m mvshv́lpvrá tiq lòng gø màdvtanlv́m íe. 40 Yona nø ngākàngmè puqwá taq vshø̀m ni vshø̀m yaq v̀l yà:ngì dø, Vsvng Angcè pè gø rvgaq shvniqrv́m taq vshø̀m ni vshø̀m yaq v̀llv́m í longe. a 41 Kàngélv́m angni taq, Ninewe vsvngrì rip long nø, yamvril cèrì mvrà svng kàrvt lú:ngòe. Kadø íe wani Ninewe vsvngrì nø Yonaí dvsha:ngò kà rvtnø nøt língshì yà:ngì. Ku, Yona mvdv̀m té rīng we tiq pè yayv́ng v̄le. b 42 Kàngélv́m angnī taq, tvnūni kaqò koqkv́mmè rip long nø yamvril cèrì mvrà svng kàrvt lú:ngòe. Kadø íe wani wemè nø Solomon zitnøt kà tāshì lúnlv́m dvpvt, rvgaq vtv̄ng tōng kèníni dì yà:ngì. Ku, Solomon mvdv̀m té ring we tiq pè yayv́ng v̄le.

Download:Audio icon july_20.mp3

Add new comment

4 + 15 =