Yudaí Yesu nvmá:mò we

Yudaí Yesu nvmá:mò we

Gvray Dvbu Mongka

Mati 26:14-25

Yudaí Yesu nvmá:mò we
14 Wedvgvp, tiqcé vní pè taqò Iskariot pè Yuda nø shvrúngshú vjìrì yv́ng dìá:mì nø, g 15 “Ngàí namaq wūr svng Yesu tvlēngvtnò nǿng, namaqí kadv́ngte èzíshàni ma?” a:lòe. Wekvt angmaqí ang svng gv̀msùng vshø̀mcé lvp ngūngāòe. h 16 Welv̄ng kèní kukaq a:ngí nø, angmaq wūr taq Yesu tvlēlvm, yuqyà rā we rvtø̀ lá pà:ngòe.i Shvle bóy v́mrà láò we 17 Zidòngsér Vmbóy nv̀mlat ni taq, coqcv́nrì nø Yesu yv́ng dì ráì nø, “Shvlē Bóy v́mlv́m, nøngmaqí Nà dvpvt kayv́ngø̄ dvgø̀lv́m Nà èshòng ma?” a:lòe. jk 18 Wekvt A:ngí, “Wamà taq nàhǿm bǿnøng we vsvng tiq pè yv́ng èdìv́mnøng nø, ang svng yadø èv̄lnøng; ‘Svra pèí, “Ngà rvtø̀ tuq ráì. Ngà nø nà chø̀m taq Ngà coqcv́nrì nvng tiqdø Shvlē Bóy v́mlv́m íe wae,”’ èv̄lnøng,” a:lòe. l 19 Wekvt coqcv́nrìí gø, Yesuí a:lò dø tiqdvchá wàò nø, Shvlē Bóy dvpvt dvgø̀òe. Ang nvmv́mlv́m dang dvtáò we 20 Dørø̀m høqa:tnà dvgvp, Ang nø coqcv́n tiqcé vní pè nvng tiqdø v́mlv́m námrunge. m 21 Angmaq v́mpà v̄m dvgvp Yesuí, “Ngàí namaq svng jø̀ngjǿng v̄la:tnìni, namaq taqkèní tiq pèí Ngà svng ènv̄mv́m bǿshàe,” a:lòe. 22 Wekvt angmaq nø vtv̄ngkèní nøt dvshà lú:ngì nø, tiq gǿ nø tiq gǿí Ang svng, “Vkàngpèá, ngà nø mvǿngà we mø̀í ma?” wa, røt lú:ngà. 23 A:ngí vtà:ngò nø, “Ngà svng ènv̄mv̄m pè nø, kung gø̀m taq Ngà nvng tiqdø zønv́mshì pè íe. 24 Vsvng angcè pè nø kàru taq Ang dang vrū yà:ngà dø tiqdvchá ni dí vduv̄me. Wedø ínìgø Vsvng angcè pè svng nv̄má:mò pè wepè mv̀ng nø mvhøt longe. Wepè mvgv̀l yà:ngò nìnø ang dvpvt té shvlā we!” a:lòe. 25 Ang svng nv̄mvmlv́m pè Yudaí gø, “Rabbiá, ngà ǿngà ma?” a:lò ke, A:ngí ang svng, “Íe, nà wā èshǿnshì bǿì,” a:lòe.
Download:Audio icon april_8.mp3

Add new comment

8 + 0 =