Yuda vsvng rìí Yesu svng ngá:lò we

Yuda vsvng rìí Yesu svng ngá:lò we

Gvray Dvbu Mongka

Yohan 10:22-30

Yuda vsvng rìí Yesu svng ngá:lò we
22 Wenila nø Yerusalemø Chø̀mgun Bóy wàò nila í nø rv̀ngtúng gø íe. 23 Yesu nø Noqngø̀m Tø̀ngnø Solomon Kùngjv̀m taq di ke, o 24 Yuda vsvng rì nø Ang gùrgùr dvtǿngshì ráì nø Ang svng, “Nàí nøngmaq svng kadvgvp høq vtiq dèzv́rsha ni ma? Nà nø Kristu ni èí nìnø, dèdè dètásha,” a:lòe. p 25 Yesuí angmaq svng vtá:nò nø, “Ngàí dvtá vdv́ngshaq í we, namaq lemèkv́mnøng ni! Ngà Vpè bø̀ng kèní wv̀ngò we bv̀nlì ya rì nø Ngà dvpvt shvkse íe. q 26 Iwe namaq nø, Ngà vyv̀ngrì mèínøng rvtnø, mèkv́m dv́rshà. r 27 Ngà vyv̀ngrìí nø Ngà kà tá sháòe. Ngàí gø angmaq svng shángò nø, angmaq nø Ngà mèpvng cv̀ne. s 28 Angmaq svng Ngàí dvciq lvpat gø̀nshaq zǿngòe. Angmaq nø kadvgvp gø màmv̄ngvm; Ngà wur kèní kagǿí gø angmaq svng tø̄l mvlú:nò. t 29 Ngà svng angmaq èzǿng dakngà pè Vpè nø, shvngbe mvdv̀m te pè í nø, Vpè Ang wur taq kèní kagǿí gø angmaq svng tø̄l mvdá:ngò. 30 Ngà nvng Vpè nø tiq gǿ wa íshàe,” a:lòe.
Download:Audio icon may5.mp3

Add new comment

1 + 8 =