Záyv̀ng angpv̀npv̀n dvbā:nò we

Záyv̀ng angpv̀npv̀n dvbā:nò we

Gvray Dvbu Shvnka

Mati 15:29-37

Vrá wervgaq kèní búngá:mì kvt Yesu nø Galili tìnúng shvnvngnvng di nø, mvrèyv̀ng svng ngāngá:mì dá:ngí weyv́ng runge. Wekvt vsvng loksok mvdò Ang yv́ng svng dì ráì weí, hízērì, hígiqrì, nēmànrì, màárì nvng dvgá zā vsvng mvme gø angmaq nvng tiqdø shøla:tnà nø, Ang hí shvnvngø̄ vyà:lòe. Wekvt A:ngí angmaq svng dvban bǿà.  Wervtnø̀ màárì kà shø̀n lú:ngì we, hígiqrì vrǿng bāná:mì we, hízērì dí shvláá:mì we nvng nēmàn rìí yv̀ng lú:ngà we svng angmaqí yv̀ng bǿà kvt, vsvng loksokrì nø dádv̀ng wa nø, Israel dvcì angmaq Gvray ngø̀rdvgùng shvrī:ngòe.m Vsvng 4,000 shvá:mò we  Wekvt Yesuí Ang coqcv́nrì Ang yv́ng svng goa:tnà nø a:lò we nø, “Vsvng loksok yarì svng Ngàí mvréngòe; pàwálv́m wani angmaq nø Ngà nvng vl we vshø̀m ni í ráì rvtnø, angmaq v́mlv́m béaá:mà. Ngàí angmaq svng màv́m shvlongò kvtnø tvrà rāmø angmaq svrí bāngvm we màshá,” wae.  Wekvt coqcv́nrìí Ang svng, “Yadø í we rvgaq dø̀ngjàm yv́ng vsvng yadv́ngte tiq mvdò svng vgà høq shàv́mlv́m zidòng nø nøngmaqí kayv́ng kèní láìni?” wae.  Yesuí angmaq svng, “Namaq yv́ng zidòng kadv́ng chv̀ng v̄le?” wa rø:tnò kvt angmaqí, “Shvngøt chv̀ng nvng ngācè tiq golā v̄le,” a:lòe.  Wekvt A:ngí vsvng loksokrì svng vbā tø̀mø rúnglv́m dvká:mòe.  Wekvt zidòng we shvngøt chv̀ng nvng ngārì lùò nø, Gvray kaq oqà wa dá:ngí, vmøtdv̀ng, coqcv́nrì svng tvlēòe. Coqcv́n rìí rá vsvng loksokrì svng túnāòe.  Wekvt angmaq shvngbeí á:mò nø vgàá:mì. Vchéò rì nø, Ang coqcv́nrìí shvngøt jv̄ng dv̀n rvkul bǿà.

Add new comment

3 + 7 =