Zā rì dvbā:nò nø cáng lù:ngò we

Zā rì dvbā:nò nø cáng lù:ngò we

29 Júrøt chø̀m kèní búng daqì la:ngí, angmaq nø Yaku ó Yohan nvng tiqdø, Simon nvng Anderu angnínvm chø̀m svng gòngá:mì. u

30 Wedvgvp Simon angnì mè nø góng vkatshi weí za nø vyálshìe. Angmaqí we kvtni ang za we Yesu svng dvtáòe.

31 Yesu dì ráì weí, ang wur zø̀:mò nø kūng bǿà nìnø, wemè góng vkatshi lòng chàng baná:mì nø, a:ngí angmaq svng dvzø:mòe.

32 Dø̄rø̀:mí nv̀m v̄le weó, angmaqí rv̀ngdì za vsvng nvng cá:ngí dvrūkéò vsvng shvngbe Ang yv́ng shøla:tnà.

33 Mvrìng vsvng shvngbe nø, bv́ngkà chit yv́ng dvkǿmshìe.

34 Záyv̀ng angpv̀npà:ní za vsvng mvme gǿ A:ngí dvban bǿà. Cáng gø mvme lùng bǿà. Ang nø Kristu í we cángrìí sháò rvt, A:ngí angmaq kaq kà shǿn màdvzá:rò. v

Yesuí vgágá vjú rø:tnò we

35 Sháng mvgá maqmà:ní kūngshì dv̀ng, Yesu búngá:mì nø mòngzø̀l we zømwàng tiqyv́ng svng dìá:mì nø, weyv́ng vjú rø:tnòe. w

36 Simon nvng coqcv́nrìí gø Ang mèpvng cv̀na:tnà.

37 Angmaqí Ang svng yv̀ng bǿà kvt, “Vsvng shvngbeí Nà svng èláe,” a:lòe.

38 Yesuí vtà:ngò nø, “Gùrhøm vl we dvgá mvrìng rvwá rì svng gø mvshǿl dvshvng lúnlv́m dvpvt nøngmaq dìì. Pàwálv́m wani yadø dvshv̄nglv́m rvt Ngà dø̀ng dakngà we íe,” a:lòe.

39 Wervt Ang nø Galili móng kayv́ng màyv́ng dī nø, angmaq júrøt chø̀m rì taq mvshǿl dvsha:ngò nø cángrì lù:ngòe.

Add new comment

18 + 0 =